ردیف نام نام خانوادگی صفحه شخصی گروه آموزشی پست الکترونیکی فایل رزومه
 1   محمد مهدی   ابوالحسنی   صفحه ی شخصی محمد مهدی ابوالحسنی   مهندسی شیمی   abolhasani@kashanu.ac.ir   
 
 2   حسن   استاد حسین   صفحه ی شخصی حسن استاد حسین   مهندسی عمران   hostad@kashanu.ac.ir   
 
 3   محسن   اشجاری   صفحه ی شخصی محسن اشجاری   مهندسی شیمی   ashjari.m@kashanu.ac.ir   
 
 4   مرتضی   اصغری   صفحه ی شخصی مرتضی اصغری   مهندسی شیمی   Asghari@kashanu.ac.ir   
 
 5   محمود   اکبری   صفحه ی شخصی محمود اکبری   مهندسی عمران   Makbari@kashanu.ac.ir   
 
 6   عبدالله   ایران خواه   صفحه ی شخصی عبدالله ایران خواه   مهندسی شیمی   irankhah@kashanu.ac.ir