ردیف نام نام خانوادگی صفحه شخصی گروه آموزشی پست الکترونیکی فایل رزومه
 1   مرتضی   عابدینی   صفحه ی شخصی مرتضی عابدینی   مهندسی متالورژی   mabedini@kashanu.ac.ir   
 
 2   علی   عالی انواری   صفحه ی شخصی علی عالی انواری   مهندسی معدن   ali_aalianvari@yahoo.com   
 
 3   ملیحه   عباس زاده   صفحه ی شخصی ملیحه عباس زاده   مهندسی معدن   abbaszadeh@kashanu.ac.ir   
 
 4   محمود   عباسی   صفحه ی شخصی محمود عباسی   مهندسی متالورژی   m.abbasi@aut.ac.ir   
 
 5   علی اکبر   عبدالله زاده   صفحه ی شخصی علی اکبر عبدالله زاده   مهندسی معدن