ردیف نام نام خانوادگی صفحه شخصی گروه آموزشی پست الکترونیکی فایل رزومه
 1   محسن   محسن نیا   صفحه ی شخصی محسن محسن نیا   مهندسی شیمی   M.mohsennia@kashanu.ac.ir   
 
 2   هادی   مختاری   صفحه ی شخصی هادی مختاری   مهندسی صنایع   mokhtari_ie@kashanu.ac.ir   
 
 3   محمدرضا   مزدیان فرد   صفحه ی شخصی محمدرضا مزدیان فرد   مهندسی شیمی   Mozdianfard@kashanu.ac.ir   
 
 4   فرشته   مشکانی   صفحه ی شخصی فرشته مشکانی   مهندسی شیمی   meshkani@kashanu.ac.ir   
 
 5   علی   میرزایی   صفحه ی شخصی علی میرزایی   مهندسی عمران   ali.mirzaii@kashanu.ac.ir