ردیف نام نام خانوادگی صفحه شخصی گروه آموزشی پست الکترونیکی فایل رزومه
 1   مهدی   سبزواری   صفحه ی شخصی مهدی سبزواری   گروه ریاضی کاربردی   sabzevari@kashanu.ac.ir   
 
 2   عباس   سعادتمندی   صفحه ی شخصی عباس سعادتمندی   گروه ریاضی کاربردی   saadatmandi@kashanu.ac.ir   
 
 3   زینب   سلطانی رنانی   صفحه ی شخصی زینب سلطانی رنانی   ریاضی محض   z.soltani@kashanu.ac.ir   
 
 4   سید محمد هادی   سیدی نژاد   صفحه ی شخصی سید محمد هادی سیدی نژاد   ریاضی محض   seiiedine@kashanu.ac.ir