ردیف نام نام خانوادگی صفحه شخصی گروه آموزشی پست الکترونیکی فایل رزومه
 1   مهدی   اختر کاوان   صفحه ی شخصی مهدی اختر کاوان   گروه معماری   M_kavan@kashanu.ac.ir   
 
 2   احمد   اکبری   صفحه ی شخصی احمد اکبری   گروه فرش   akbari@kashanu.ac.ir   
 
 3   عباس   اکبری   صفحه ی شخصی عباس اکبری   گروه صنایع دستی   a_albari_uk@hot mail.com   
 
 4   علی اکبر   امینی   صفحه ی شخصی علی اکبر امینی   گروه معماری   aminiarchitect@yahoo.com