ردیف نام نام خانوادگی صفحه شخصی گروه آموزشی پست الکترونیکی فایل رزومه
 1   بابک   عالمی   صفحه ی شخصی بابک عالمی   گروه فناوری معماری   alemi@kashanu.ac.ir   
 
 2   ابوالفضل   عرب بیگی   صفحه ی شخصی ابوالفضل عرب بیگی   گروه صنایع دستی   arabbeigi@kashanu.ac.ir   
 
 3   حسن   عزیزی   صفحه ی شخصی حسن عزیزی   گروه فرش   azizi@kashanu.ac.ir   
 
 4   علی   عمرانی پور   صفحه ی شخصی علی عمرانی پور   گروه معماری   a_omrani@kashanu.ac.ir