ردیف نام نام خانوادگی صفحه شخصی گروه آموزشی پست الکترونیکی فایل رزومه
 1   عادل   رئیسی وانانی   صفحه ی شخصی عادل رئیسی وانانی   شیمی فیزیک   Areisi@kashanu.ac.ir   
 
 2   سید حسین   رسا   صفحه ی شخصی سید حسین رسا   شیمی فیزیک   Rasa@kashanu.ac.ir   
 
 3   زهرا   رضوانی   صفحه ی شخصی زهرا رضوانی   بیوتکنولوژی   Rezvani@kashanu.ac.ir   
 
 4   حسینعلی   رفیعی پور   صفحه ی شخصی حسینعلی رفیعی پور   بیوتکنولوژی   Rafieepour@kashanu.ac.ir