ردیف نام نام خانوادگی صفحه شخصی گروه آموزشی پست الکترونیکی فایل رزومه
 1   حسن   احمدی زاده      ادیان و فلسفه   hasan.ahmadizade@gmail.com   
 
 2   محمد   اخوان   صفحه ی شخصی محمد اخوان   گروه معارف   akhavan@kashanu.ac.ir; m.akhavan37@chmail.ir   
 
 3   عباس   اقبالی   صفحه ی شخصی عباس اقبالی   زبان و ادبیات عربی   aeghbaly@mail.kashanu.ac.ir   
 
 4   مرتضی   امامی   صفحه ی شخصی مرتضی امامی   گروه معارف   emami@kashanu.ac.ir   
 
 5   حسین   ایمانیان   صفحه ی شخصی حسین ایمانیان   زبان و ادبیات عربی   imanian@mail.kashanu.ac.ir