ردیف نام نام خانوادگی صفحه شخصی گروه آموزشی پست الکترونیکی فایل رزومه
 1   سید محمد   راستگوفر   صفحه ی شخصی سید محمد راستگوفر   زبان و ادبیات فارسی   rastgoo@mail.kashanu.ac.ir   
 
 2   پرویز   رستگارجزی   صفحه ی شخصی پرویز رستگارجزی   علوم قرآن و حدیث   p.rastegar@mail.kashanu.ac.ir   
 
 3   امیرحسین   رسول نیا   صفحه ی شخصی امیرحسین رسول نیا   زبان و ادبیات عربی   rasoulnia@mail.kashanu.ac.ir   
 
 4   حسن   رضازاده   صفحه ی شخصی حسن رضازاده   ادیان و فلسفه   rezazade@kashanu.ac.ir   
 
 5   رضا   روحانی   صفحه ی شخصی رضا روحانی   زبان و ادبیات فارسی   r.ruhani@mail.kashanu.ac.ir