ردیف نام نام خانوادگی صفحه شخصی گروه آموزشی پست الکترونیکی فایل رزومه
 1   سید مهدی   متولی هفده تن      زبان و ادبیات فارسی      
 
 2   امیرحسین   مدنی   صفحه ی شخصی امیرحسین مدنی   زبان و ادبیات فارسی   a_mad56@yahoo.com   
 
 3   محمد   مشهدی نوش آبادی   صفحه ی شخصی محمد مشهدی نوش آبادی   ادیان و فلسفه   mmn5135@kashanu.ac.ir   
 
 4   محمد رئوف   معینی   صفحه ی شخصی محمد رئوف معینی   زبان و ادبیات انگلیسی   rmoin@kashanu.ac.ir   
 
 5   عبدالله   موحدی محب      گروه معارف      
 
 6   سید رضا   میر احمدی   صفحه ی شخصی سید رضا میر احمدی   زبان و ادبیات عربی   rmirahmadi@kashanu.ac.ir