ردیف نام نام خانوادگی صفحه شخصی گروه آموزشی پست الکترونیکی فایل رزومه
 1   محسن   اشجاری   صفحه ی شخصی محسن اشجاری   نانوساختار   ashjari.m@kashanu.ac.ir   
 
 2   علی رضا   اشرفی   صفحه ی شخصی علی رضا اشرفی   نانومحاسبات   ashrafi@kashanu.ac.ir   
 
 3   مرتضی   اصغری   صفحه ی شخصی مرتضی اصغری   نانوابزار   Asghari@kashanu.ac.ir   
 
 4   احمد   اکبری   صفحه ی شخصی احمد اکبری   نانوساختار   akbari@kashanu.ac.ir   
 
 5   محمد   الماسی کاشی   صفحه ی شخصی محمد الماسی کاشی   نانوساختار   almac@kashanu.ac.ir