ردیف نام نام خانوادگی صفحه شخصی گروه آموزشی پست الکترونیکی فایل رزومه
 1   حسین   اشرفی   صفحه ی شخصی حسین اشرفی   مهندسی مکانیک جامدات   hashrafi@kashanu.ac.ir   
 
 2   سعید   امیر   صفحه ی شخصی سعید امیر   مهندسی مکانیک جامدات   samir@kashanu.ac.ir   
 
 3   سعید   امینی   صفحه ی شخصی سعید امینی   مهندسی مکانیک ساخت و تولید   amini.s@kashanu.ac.ir   
 
 4   محسن   ایرانی رهقی   صفحه ی شخصی محسن ایرانی رهقی   مهندسی مکانیک جامدات   irani@kashanu.ac.ir