ردیف نام نام خانوادگی صفحه شخصی گروه آموزشی پست الکترونیکی فایل رزومه
 1   حسین   ابراهیم پور کومله   صفحه ی شخصی حسین ابراهیم پور کومله   مهندسی کامپیوتر   ebrahimpour@kashanu.ac.ir   
 
 2   سید حسین   اجتهد   صفحه ی شخصی سید حسین اجتهد   مهندسی برق کنترل   ejtahed@Kashanu.ac.ir   
 
 3   مریم السادات   اخوان حجازی   صفحه ی شخصی مریم السادات اخوان حجازی   مهندسی برق قدرت   mhejazi@kashanu.ac.ir   
 
 4   سید احمدرضا   افسری   صفحه ی شخصی سید احمدرضا افسری   مهندسی برق قدرت   afsari@kashanu.ac.ir