ردیف نام نام خانوادگی صفحه شخصی گروه آموزشی پست الکترونیکی فایل رزومه
 1   عباس   کتابی   صفحه ی شخصی عباس کتابی   مهندسی برق قدرت   aketabi@kashanu.ac.ir   
 
 2   حسین   کرمی طاهری   صفحه ی شخصی حسین کرمی طاهری   مهندسی برق الکترونیک   karamitaheri@kashanu.ac.ir   
 
 3   علی   کریمی   صفحه ی شخصی علی کریمی   مهندسی برق قدرت   a.karimi@kashanu.ac.ir   
 
 4   حسین   کریمیان علی داش   صفحه ی شخصی حسین کریمیان علی داش   مهندسی برق الکترونیک   hkarimiyan@kashanu.ac.ir