ردیف نام نام خانوادگی صفحه شخصی گروه آموزشی پست الکترونیکی فایل رزومه
 1   حسین   ابراهیم پور   صفحه ی شخصی حسین ابراهیم پور      Ebrahimpour@kashanu.ac.ir   
 
 2   علیرضا   اشرفی   صفحه ی شخصی علیرضا اشرفی      ashrafi@kashanu.ac.ir   
 
 3   مرتضی   اصغری   صفحه ی شخصی مرتضی اصغری   انرژی و محیط زیست   Asghari@kashanu.ac.ir   
 
 4   عبدالله   ایرانخواه   صفحه ی شخصی عبدالله ایرانخواه   انرژی و محیط زیست   Irankhah@kashanu.ac.ir