ردیف نام نام خانوادگی صفحه شخصی گروه آموزشی پست الکترونیکی فایل رزومه
 1   اسداله   بابائي فرد      دانشكده ادبيات وعلوم انساني      
 
 2   سیدمرتضی   بابامیر   صفحه ی شخصی سیدمرتضی بابامیر      babamir@kashanu.ac.ir   
 
 3   سید مرتضی   بابامیر   صفحه ی شخصی سید مرتضی بابامیر   مهندسی کامپیوتر      
 
 4   سید مرتضی   بابامیر   صفحه ی شخصی سید مرتضی بابامیر   مهندسی کامپیوتر      
 
 5   سیامک   بابایی   صفحه ی شخصی سیامک بابایی   زبان و ادبیات انگلیسی   Mack_bab@yahoo.com   
 
 6   اسدالله   بابایی فرد   صفحه ی شخصی اسدالله بابایی فرد   علوم اجتماعی - پژوهشگری   babaiefardm@gmail.com : saeedbfm@yahoo.com   
 
 7   اسداله   بابایی فرد   صفحه ی شخصی اسداله بابایی فرد   علوم اجتماعی- پژوهشگری   babaiefardm@gmail.com : saeedbfm@yahoo.com   
 
 8   بهنام   بازیگران   صفحه ی شخصی بهنام بازیگران   ریاضی محض   bazigaran@kashanu.ac.ir   
 
 9   محمدرضا   بافنده   صفحه ی شخصی محمدرضا بافنده   مهندسی متالورژی   mr.bafandeh@kashanu.ac.ir&mr.bafandeh@gmail.com   
 
 10   ایوب   باقری   صفحه ی شخصی ایوب باقری   مهندسی کامپیوتر   a.bagheri@kashanu.ac.ir   
 
 11   عبدالحمید   بامنیری   صفحه ی شخصی عبدالحمید بامنیری   شیمی آلی   Bamoniri@kashanu.ac.ir   
 
 12   احسان   باورساد   صفحه ی شخصی احسان باورساد   ذرات بنیادی و نظریه میدان   bavarsad@kashanu.ac.ir   
 
 13   حسن   بخشنده امنیه   صفحه ی شخصی حسن بخشنده امنیه   مهندسی معدن   bakhshandeh@kashanu.ac.ir   
 
 14   محمد   براتی   صفحه ی شخصی محمد براتی   شیمی کاربردی   barati.m@kashanu.ac.ir   
 
 15   حدیث   بشیری   صفحه ی شخصی حدیث بشیری   شیمی فیزیک   HBashiri@kashanu.ac.ir   
 
 16   علی   بشیری      زبان و ادبیات عربی   shmotoun.arabic@yahoo.com   
 
 17   سیدعلی   بنی طباءبیدگلی   صفحه ی شخصی سیدعلی بنی طباءبیدگلی   مهندسی معدن      
 
 18   محسن   بهپور   صفحه ی شخصی محسن بهپور   نانوابزار   m.behpour@kashanu.ac.ir   
 
 19   محسن   بهپور   صفحه ی شخصی محسن بهپور   انرژی و محیط زیست   M.Behpour@kashanu.ac.ir   
 
 20   محسن   بهپور   صفحه ی شخصی محسن بهپور   شیمی تجزیه   M.Behpour@kashanu.ac.ir   
 
 21   مجتبی   بهرامیان   صفحه ی شخصی مجتبی بهرامیان   ریاضی محض   bahramianh@kashanu.ac.ir   
 
 22   مرتضی   بیشه نیاسر   صفحه ی شخصی مرتضی بیشه نیاسر   گروه ریاضی کاربردی   mbisheh@kashanu.ac.ir