ردیف نام نام خانوادگی صفحه شخصی گروه آموزشی پست الکترونیکی فایل رزومه
 1   عباسعلی   دارویی      حقوق      
 
 2   احمد   دانائی نیا   صفحه ی شخصی احمد دانائی نیا   گروه معماری   danaeinia@kashanu.ac.ir   
 
 3   مصطفی   داوطلب علیائی   صفحه ی شخصی مصطفی داوطلب علیائی   گروه ریاضی کاربردی   m.davtalab-olyaie@kashanu.ac.ir   
 
 4   سیامک   دخانی   صفحه ی شخصی سیامک دخانی   علوم مهندسی مرتع و آبخیزداری   siamakdokhani@kashanu.ac.ir   
 
 5   مهدی   دشت بزرگی   صفحه ی شخصی مهدی دشت بزرگی   ادیان و فلسفه   mahdikzt@yahoo.co.uk   
 
 6   حسن   دقیق   صفحه ی شخصی حسن دقیق   ریاضی محض   hassan@kashanu.ac.ir   
 
 7   حسین   دهقانی   صفحه ی شخصی حسین دهقانی   شیمی معدنی   Dehghani@kashanu.ac.ir   
 
 8   رضا   دهقانی بیدگلی   صفحه ی شخصی رضا دهقانی بیدگلی   علوم مهندسی مرتع و آبخیزداری   dehghanir@kashanu.ac.ir   
 
 9   مهدی   دهقانی سانیچ   صفحه ی شخصی مهدی دهقانی سانیچ   ریاضی محض   m.dehghani@kashanu.ac.ir   
 
 10   داریوش   دیدبان   صفحه ی شخصی داریوش دیدبان   مهندسی برق الکترونیک   dideban@kashanu.ac.ir   
 
 11   جواد   دیواندری   صفحه ی شخصی جواد دیواندری   گروه معماری   j.divandari@gmail.com