ردیف نام نام خانوادگی صفحه شخصی گروه آموزشی پست الکترونیکی فایل رزومه
 1   عباس   زارعی   صفحه ی شخصی عباس زارعی   زبان و ادبیات انگلیسی   Zare-ee72@kashanu.ac.ir   
 
 2   مصطفی   زاهدی فر   صفحه ی شخصی مصطفی زاهدی فر   سلولهای خورشیدی   zhdfr@kashanu.ac.ir   
 
 3   مصطفی   زاهدی فر   صفحه ی شخصی مصطفی زاهدی فر   فیزیک هسته ای   zhdfr@Kashanu.ac.ir   
 
 4   عباس   زراعت   صفحه ی شخصی عباس زراعت   حقوق   zeraat@kashanu.ac.ir   
 
 5   عباس   زراعت   صفحه ی شخصی عباس زراعت   حقوق   zeraat@kashanu.ac.ir   
 
 6   فرهاد   زمانی   صفحه ی شخصی فرهاد زمانی   ذرات بنیادی و نظریه میدان   zamani@kashanu.ac.ir   
 
 7   سروش   زمانی مقدم   صفحه ی شخصی سروش زمانی مقدم   ذرات بنیادی و نظریه میدان   zamani_moghaddam.s@kashanu.ac.ir   
 
 8   حمیدرضا   زنگنه   صفحه ی شخصی حمیدرضا زنگنه   لیزر و فوتونیک   hrzangeneh@kashanu.ac.ir   
 
 9   زهره   زهرایی   صفحه ی شخصی زهره زهرایی   بیوتکنولوژی   Zahraie@Kashanu.ac.ir