ردیف نام نام خانوادگی صفحه شخصی گروه آموزشی پست الکترونیکی فایل رزومه
 1   محمود   شاطریان      حقوق   mahmood.shaterian@gmail.com   
 
 2   محسن   شاطریان   صفحه ی شخصی محسن شاطریان   جغرافیا و اکوتوریسم   shaterian@kashanu.ac.ir   
 
 3   محمود   شاطریان      حقوق   mahmood.shaterian@gmail.com   
 
 4   محسن   شاطريان      گروه آموزشي دروس عمومي      
 
 5   حمید   شاهرخ شهرکی   صفحه ی شخصی حمید شاهرخ شهرکی   مهندسی برق مخابرات   shahrokh@kashanu.ac.ir   
 
 6   مهدی   شبانی نوش آبادی   صفحه ی شخصی مهدی شبانی نوش آبادی   شیمی تجزیه   M.Shabani@kashanu.ac.ir   
 
 7   رضا   شجری   صفحه ی شخصی رضا شجری   زبان و ادبیات فارسی   shajary@mail.kashanu.ac.ir   
 
 8   رضا   شجری   صفحه ی شخصی رضا شجری   زبان و ادبیات فارسی   shajary@mail.kashanu.ac.ir   
 
 9   کیوان   شریف مرادی      تربیت بدنی و علوم ورزشی      
 
 10   کیوان   شریف مرادی      علوم ورزشی      
 
 11   نفیسه   شریفی   صفحه ی شخصی نفیسه شریفی   سلولهای خورشیدی   sharifi(a)kashanu.ac.ir   
 
 12   نفیسه   شریفی   صفحه ی شخصی نفیسه شریفی   لیزر و فوتونیک   sharifi(a)kashanu.ac.ir   
 
 13   قاسم   شفیعی   صفحه ی شخصی قاسم شفیعی   حقوق   gh.shafiee@kashanu.ac.ir   
 
 14   قاسم   شفیعی   صفحه ی شخصی قاسم شفیعی   حقوق   gh.shafiee@kashanu.ac.ir   
 
 15   محسن   شفیعی راد   صفحه ی شخصی محسن شفیعی راد   مهندسی برق کنترل   m.shafieirad@kashanu.ac.ir   
 
 16   عباس   شکاری   صفحه ی شخصی عباس شکاری   علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزی آموزشی   aghlimen16@yahoo.com - shekarey@mail.kashanu.ac.ir   
 
 17   عباس   شکاری   صفحه ی شخصی عباس شکاری   علوم تربیتی- مدیریت و برنامه ریزی آموزشی   aghlimen16@yahoo.com - shekarey@kashanu.ac.ir   
 
 18   محمدرضا   شمس   صفحه ی شخصی محمدرضا شمس   زبان و ادبیات انگلیسی   rezashams@mail.kashanu.ac.ir   
 
 19   مهدی   شمس   صفحه ی شخصی مهدی شمس   گروه آمار و کاربردها   mesh.tagh@yahoo.com   
 
 20   قنبرعلی   شیخ زاده نوش آبادی   صفحه ی شخصی قنبرعلی شیخ زاده نوش آبادی   مهندسی مکانیک سیالات   sheikhz@kashanu.ac.ir   
 
 21   قنبر علی   شیخ زاده نوش آبادی   صفحه ی شخصی قنبر علی شیخ زاده نوش آبادی   بهینه سازی مصرف انرژی و انرژیهای تجدید پذیر   sheikhz@kashanu.ac.ir