ردیف نام نام خانوادگی صفحه شخصی گروه آموزشی پست الکترونیکی فایل رزومه
 1   سید عباس   طاهر   صفحه ی شخصی سید عباس طاهر   انتقال انرژی   Sataher@kashanu.ac.ir   
 
 2   سیدعباس   طاهر   صفحه ی شخصی سیدعباس طاهر   مهندسی برق قدرت   sataher@kashanu.ac.ir   
 
 3   فاطمه سادات   طاهری   صفحه ی شخصی فاطمه سادات طاهری   زبان و ادبیات فارسی   taheri@mail.kashanu.ac.ir   
 
 4   بیژن   طاهری   صفحه ی شخصی بیژن طاهری   مهندسی معدن   bijan.taheri@kashanu.ac.ir   
 
 5   زهرا سادات   طاهری      زبان و ادبیات انگلیسی      
 
 6   زینب   طلوعی   صفحه ی شخصی زینب طلوعی   بیوتکنولوژی   ztoluei@kashanu.ac.ir