ردیف نام نام خانوادگی صفحه شخصی گروه آموزشی پست الکترونیکی فایل رزومه
 1   غلامحسین   فتح تبار   صفحه ی شخصی غلامحسین فتح تبار   ریاضی محض   fathtabar@kashanu.ac.ir   
 
 2   غلامحسین   فتح تبار فیروزجائی   صفحه ی شخصی غلامحسین فتح تبار فیروزجائی   نانومحاسبات   fathtabar@kashanu.ac.ir   
 
 3   عباسعلی   فراهتی   صفحه ی شخصی عباسعلی فراهتی   گروه معارف   farahati@mail.kashanu.ac.ir   
 
 4   عباسعلي   فراهتي      گروه آموزشي معارف اسلامي      
 
 5   علیرضا   فرجی   صفحه ی شخصی علیرضا فرجی   مهندسی برق کنترل   arfaraji@kashanu.ac.ir   
 
 6   علیرضا   فرجی   صفحه ی شخصی علیرضا فرجی   انتقال انرژی   arfaraji@kashanu.ac.ir   
 
 7   علیرضا   فرجی   صفحه ی شخصی علیرضا فرجی   گروه آموزشي مهندسي برق   arfaraji@kashanu.ac.ir   
 
 8   حمیدرضا   فرشچی   صفحه ی شخصی حمیدرضا فرشچی   گروه فناوری معماری   farshchi46@kashanu.ac.ir   
 
 9   روح اله   فرقدان   صفحه ی شخصی روح اله فرقدان   فیزیک ماده چگال   rfarghadan@kashanu.ac.ir   
 
 10   حمیدرضا   فرنوش   صفحه ی شخصی حمیدرضا فرنوش   مهندسی متالورژی   farnoush@kashanu.ac.ir   
 
 11   علی   فرهادیان      اعضای هیات علمی      
 
 12   علیرضا   فولادی   صفحه ی شخصی علیرضا فولادی   زبان و ادبیات فارسی   fouladi@mail.kashanu.ac.ir   
 
 13   حمیدرضا   فهیمی تبار   صفحه ی شخصی حمیدرضا فهیمی تبار   علوم قرآن و حدیث   fahimitabar@yahoo.com - fahimitabar@mail.kashanu.ac.ir   
 
 14   حميدرضا   فهيمي تبار      گروه آموزشي معارف اسلامي   h_fahimi tabar@yahoo.com