ردیف نام نام خانوادگی صفحه شخصی گروه آموزشی پست الکترونیکی فایل رزومه
 1   مجید   ناظری   صفحه ی شخصی مجید ناظری   لیزر و فوتونیک   m_nazeri@kashanu.ac.ir   
 
 2   علی   نجفی ایوکی      زبان و ادبیات عربی   najafi.ivaki@kashanu.ac.ir ;; najafi.ivaki@yahoo.com   
 
 3   روح الله   نخعی سیستانی   صفحه ی شخصی روح الله نخعی سیستانی   بیوتکنولوژی   r.nakhaei@kashanu.ac.ir   
 
 4   امیر حسین   نخودکار حسن آبادی   صفحه ی شخصی امیر حسین نخودکار حسن آبادی   ریاضی محض   a.nokhodkar@kashanu.ac.ir   
 
 5   محمد   نظیفی فرد   صفحه ی شخصی محمد نظیفی فرد   بهینه سازی مصرف انرژی و انرژیهای تجدید پذیر   nazifi@kashanu.ac.ir   
 
 6   مجید   نعمتی   صفحه ی شخصی مجید نعمتی   مهندسی برق مخابرات   Neamaty@kashanu.ac.ir   
 
 7   ابراهیم   نعمتی لای   صفحه ی شخصی ابراهیم نعمتی لای   انرژی و محیط زیست   ENemati@kashanu.ac.ir   
 
 8   ابراهیم   نعمتی لای   صفحه ی شخصی ابراهیم نعمتی لای   مهندسی شیمی   enemati@kashanu.ac.ir   
 
 9   حسین   نعیمی   صفحه ی شخصی حسین نعیمی   شیمی آلی   Naeimi@kashanu.ac.ir   
 
 10   سلمان   نقره کار   صفحه ی شخصی سلمان نقره کار   گروه معماری   Noghrekar@kashanu.ac.ir   
 
 11   سید امیرحسین   نکوئی      مهندسی برق مخابرات      
 
 12   محمد   نورمحمدی      فیزیک ماده چگال   noormohammadi@Kashanu.ac.ir   
 
 13   ناصر   نوروزی   صفحه ی شخصی ناصر نوروزی   گروه علوم کامپیوتر   noroozi@kashanu.ac.ir   
 
 14   ناصر   نوروزی      علوم کامپیوتر   noroozi@kashanu.ac.ir   
 
 15   رضا   نوری شادمانی   صفحه ی شخصی رضا نوری شادمانی   گروه باستان شناسی   nourishad.r@gmail.com   
 
 16   سعید رضا   نوری مفرد   صفحه ی شخصی سعید رضا نوری مفرد   تربیت بدنی و علوم ورزشی   snoorimofrad@mail.kashanu.ac.ir   
 
 17   سعیدرضا   نوری مفرد   صفحه ی شخصی سعیدرضا نوری مفرد   علوم ورزشی   snoorimofrad@mail.kashanu.ac.ir   
 
 18   مجید   نوریان بیدگلی   صفحه ی شخصی مجید نوریان بیدگلی   مهندسی معدن   noriyan@kashanu.ac.ir   
 
 19   سعيد رضا   نوري مفرد      گروه آموزشي دروس عمومي      
 
 20   محسن   نیازی   صفحه ی شخصی محسن نیازی   علوم اجتماعی - پژوهشگری   niazim@kashanu.ac.ir   
 
 21   محسن   نیازی   صفحه ی شخصی محسن نیازی   علوم اجتماعی- پژوهشگری   niazim@kashanu.ac.ir   
 
 22   نرگس   نیکخواه قمصری   صفحه ی شخصی نرگس نیکخواه قمصری   علوم اجتماعی - پژوهشگری   n_nikkhah_gh@mail.kashanu.ac.ir   
 
 23   نرگس   نیکخواه قمصری   صفحه ی شخصی نرگس نیکخواه قمصری   علوم اجتماعی- پژوهشگری   n_nikkhah_gh@mail.kashanu.ac.ir   
 
 24   نرگس   نیکو فرد   صفحه ی شخصی نرگس نیکو فرد   نانومحاسبات   nikoofard@kashanu.ac.ir   
 
 25   محمود   نیکوفرد   صفحه ی شخصی محمود نیکوفرد   نانوابزار   Mnik@kashanu.ac.ir   
 
 26   محمود   نیکوفرد   صفحه ی شخصی محمود نیکوفرد   مهندسی برق الکترونیک   Mnik@kashanu.ac.ir