ردیف نام نام خانوادگی صفحه شخصی گروه آموزشی پست الکترونیکی فایل رزومه
 1   سمیه   هارونی آرانی   صفحه ی شخصی سمیه هارونی آرانی   فیزیک هسته ای   harooni@kashanu.ac.ir   
 
 2   سید عبدالمهدی   هاشمی   صفحه ی شخصی سید عبدالمهدی هاشمی   مهندسی مکانیک سیالات   hashemi@kashanu.ac.ir   
 
 3   سید عبدالمهدی   هاشمی   صفحه ی شخصی سید عبدالمهدی هاشمی   انرژی و محیط زیست   Hashemi@kashanu.ac.ir   
 
 4   مسعود   همدانیان خوزانی   صفحه ی شخصی مسعود همدانیان خوزانی   شیمی فیزیک   Hamadani@kashanu.ac.ir   
 
 5   مسعود   همدانیان خوزانی   صفحه ی شخصی مسعود همدانیان خوزانی   سلولهای خورشیدی   Hamadani@kashanu.ac.ir   
 
 6   محمد   هنرپیشه   صفحه ی شخصی محمد هنرپیشه   مهندسی مکانیک ساخت و تولید   honarpishe@kashanu.ac.ir