ردیف نام نام خانوادگی صفحه شخصی گروه آموزشی پست الکترونیکی فایل رزومه
 1   علیرضا   پاچناری   صفحه ی شخصی علیرضا پاچناری   مهندسی عمران   pachenaria@kashanu.ac.ir   
 
 2   روشنک   پاشائی   صفحه ی شخصی روشنک پاشائی   زبان و ادبیات انگلیسی   rpashaee@gmail.com   
 
 3   فاطمه   پناهی   صفحه ی شخصی فاطمه پناهی   علوم مهندسی بیابان   fpanahi@kashanu.ac.ir   
 
 4   محمد جواد   پور وقار   صفحه ی شخصی محمد جواد پور وقار   تربیت بدنی و علوم ورزشی   vaghar@kashanu.ac.ir   
 
 5   داوود   پورسینا      آمار و کاربردها   mesh.tagh@yahoo.com   
 
 6   داوود   پورسینا      گروه آمار و کاربردها      
 
 7   محمد جواد   پوروقار      گروه آموزشي دروس عمومي   vaghar@kashanu.ac.ir   
 
 8   محمد جواد   پوروقار   صفحه ی شخصی محمد جواد پوروقار   تربیت بدنی   vaghar@kashanu.ac.ir   
 
 9   محمد جواد   پوروقار   صفحه ی شخصی محمد جواد پوروقار   علوم ورزشی   vaghar@kashanu.ac.ir   
 
 10   ربابه خاتون   پیله فروش   صفحه ی شخصی ربابه خاتون پیله فروش   گروه صنایع دستی   kh_pileforoush@yahoo.com