ردیف نام نام خانوادگی صفحه شخصی گروه آموزشی پست الکترونیکی فایل رزومه
 1   رسول   کاظمی   صفحه ی شخصی رسول کاظمی   ریاضی محض   r.kazemi@kashanu.ac.ir   
 
 2   سید ابوالقاسم   کاهانی   صفحه ی شخصی سید ابوالقاسم کاهانی   شیمی معدنی   Kahani@kashanu.ac.ir   
 
 3   عباس   کتابی   صفحه ی شخصی عباس کتابی   انتقال انرژی   Aketabi@kashanu.ac.ir   
 
 4   عباس   کتابی   صفحه ی شخصی عباس کتابی   مهندسی برق قدرت   aketabi@kashanu.ac.ir   
 
 5   حسین   کرمی طاهری   صفحه ی شخصی حسین کرمی طاهری   مهندسی برق الکترونیک   karamitaheri@kashanu.ac.ir   
 
 6   علی   کریمی   صفحه ی شخصی علی کریمی   مهندسی برق قدرت   a.karimi@kashanu.ac.ir   
 
 7   حسین   کریمیان علی داش   صفحه ی شخصی حسین کریمیان علی داش   مهندسی برق الکترونیک   hkarimiyan@kashanu.ac.ir   
 
 8   محسن   کوشافر      علوم اجتماعی - پژوهشگری      
 
 9   رضا   کهکشانی   صفحه ی شخصی رضا کهکشانی   ریاضی محض   kahkeshanireza@kashanu.ac.ir   
 
 10   مسعود   کیانی      روانشناسی عمومی      
 
 11   صدیقه   کیانی سلمی   صفحه ی شخصی صدیقه کیانی سلمی   جغرافیا و اکوتوریسم   s.kiani@kashanu.ac.ir