ردیف نام نام خانوادگی صفحه شخصی گروه آموزشی پست الکترونیکی فایل رزومه
 1   رضا   گل حسینی   صفحه ی شخصی رضا گل حسینی   مهندسی شیمی   rgolhosseini@kashanu.ac.ir   
 
 2   سعید   گلابی   صفحه ی شخصی سعید گلابی   مهندسی مکانیک جامدات      
 
 3   سلمان   گلی بیدگلی   صفحه ی شخصی سلمان گلی بیدگلی   مهندسی کامپیوتر   salmangoli@kashanu.ac.ir   
 
 4   بابک   گنجی   صفحه ی شخصی بابک گنجی   مهندسی برق قدرت      
 
 5   محمد   گنجی   صفحه ی شخصی محمد گنجی   علوم اجتماعی - پژوهشگری   m.ganji@kashanu.ac.ir   
 
 6   محمد   گنجی   صفحه ی شخصی محمد گنجی   علوم اجتماعی- پژوهشگری   m.ganji@kashanu.ac.ir   
 
 7   فرانک   گودرزی   صفحه ی شخصی فرانک گودرزی   گروه آمار و کاربردها   f-goodarzi@kashanu.ac.ir