ردیف نام نام خانوادگی صفحه شخصی گروه آموزشی پست الکترونیکی فایل رزومه
 1   علی   یزدخواستی   صفحه ی شخصی علی یزدخواستی   علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزی آموزشی   yazdkhasty@kashanu.ac.ir   
 
 2   علی   یزدخواستی   صفحه ی شخصی علی یزدخواستی   علوم تربیتی- مدیریت و برنامه ریزی آموزشی   yazdkhasty@kashanu.ac.ir   
 
 3   جعفر   یزدیان   صفحه ی شخصی جعفر یزدیان   حقوق   j_yazdian@yahoo.com   
 
 4   جعفر   یزدیان   صفحه ی شخصی جعفر یزدیان   حقوق   j_yazdian@yahoo.com   
 
 5   احمد   یوسفان   صفحه ی شخصی احمد یوسفان   مهندسی کامپیوتر   yoosofan@kashanu.ac..ir