شناسایی برخی فیتوترکیبهای گیاه Smirnovia iranica

نویسندگانمنصوره قوام-حسین اذرنیوند-مریم اخباری
تاریخ انتشار۲۰۱۵-۹-۰۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
چکیده مقالهمقدمه و هدف: از خانواده Fabaceae گیاه دم گاوی (Smirnovia iranica) یکی از گونه های درختچه ای ارزشمند بومی و سازگار در ماسه زارهای مناطق مرکزی ایران است که علاوه بر تولید علوفه و حفاظت خاک و ایجاد چشم انداز زیبا ، به نظر میرسد دارای مواد مؤثره و ارزش دارویی است. هدف از این تحقیق بررسی حضور برخی فیتوترکیبهای در این گیاه برای اولین بار بود. روش تحقیق: در رویشگاه این گیاه واقع در ماسه زارهای کاشان 4 سایت مطالعاتی به فاصله 30 کیلومتر از هم انتخاب گردید. به منظور مطالعه فیتوشیمیایی در هنگام گلدهی در هفته سوم فروردین ماه 1391 در هر سایت سرشاخه و برگ گیاه جمع آوری و با استفاده از دستگاه سوکسله به مدت 8 ساعت توسط متانول عصاره برگ و گل استخراج شد. جهت شناسایی آلکالوئید‌ها از معرف مایر و واگنر، از آزمون سیانیدین برای تعیین آنتوسیانین‌ها و فلاونوئیدها، از محلول کلروفریک برای آزمون حضور تانن‌ها و برای آزمون آنتراکینون ار روش واکنش بورن- تراگر استفاده شد. نتایج و بحث: نتایج حاصل حاکی از حضور آلکالوئیدها، آنتوسیانین ها و فلاونوئیدها و عدم حضور تانن و حضور کم آنتراکینون ها در هر دو اندام و در تمام سایتها بود. در جمع بندی نهایی از نظر دارا بودن فیتوترکیبهای مهم و با ارزش در این گیاه اولویت با اندام گل و نقطه بهینه برداشت ترجیحا سایت قاسم آباد می باشد. توصیه کاربردی/ صنعتی: با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق این گیاه بومی دارای فیتوترکیبهای با ارزش است که حفظ و احیا و استفاده بهینه از آن باید مد نظر واقع شود.