بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس و فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتی میکروبی ترکیبات روغنی گیاه Mentha longifolia

نویسندگانمریم اخباری-زهرا آقاجانی-الهام کریمی-اسما مازوچی
تاریخ انتشار۲۰۱۶-۲-۰۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
چکیده مقالهسابقه و هدف: Mentha longifoliaبا نام عمومی پونه، یکی از قدیمی ترین دارو های گیاهی است که کاربرد فراوانی در مصارف غذایی و طب سنتی ایران دارد. این مطالعه به منظور استخراج روغن اسانسی این گیاه و آنالیز اجزای تشکیل دهنده آن و هم چنین استخراج ترکیبات روغنی و غیر قطبی و بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد باکتری این عصاره انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه، برای اولین بار، روغن اسانسی گیاه با تکنیک SDEاستخراج و با استفاده از دستگاه GC-Massآنالیز و اجزاء آن شناسایی گردید. سنجش اثر آنتی اکسیدانی از طریق مهار رادیکال آزاد ،DPPHهم چنین سنجش میزان اثرات ضد باکتری بر روی چهار سویه باکتری به روش دیسک دیفیوژن و از طریق اندازه گیری هاله عدم رشد بر روی عصاره استخراج شده با هگزان انجام شد. یافته ها: اجزای عمده اسانس، دی-کارون ( 57/2درصد) و لیمونن ( 15/7درصد) می باشند؛ برخی ترکیبات اسانسی شناسایی شده در این مطالعه در گزارش های مشابه به آن ها اشاره نشده است. نتایج نشان می دهد که عصاره هگزانی با وجود غیر قطبی بودن حلال، دارای قدرت مهار قابل ملاحظه ای برای DPPHمی باشد. هم چنین خاصیت ضد میکروبی بسیار بالایی نسبت به برخی باکتری های گرم مثبت و گرم منفی نشان داد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که اجزاء استخراج شده توسط حلال هگزان علی رغم قطبیت پایین و ماهیت روغنی ترکیبات، علاوه بر دارا بودن فعالیت آنتی اکسیدانی، دارای قدرت ضد میکروبی چشم گیری می باشند که تاکنون برای این گیاه در منابع علمی گزارش نشده است