مقایسه ترکیبهای شیمیائی اسانس برگهای درخت در مراحل مختلف فنولوژی Pterocarya fraxinifolia (Poir) Spach در منطقه گیلان.

نویسندگانحسین بتولی-مریم اخباری-نرگس یاسا-مهناز خانوی-سعید توکلی
تاریخ انتشار۲۰۱۶-۵-۰۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نمایه نشریهISC ,SID
چکیده مقالهجنس 'لرگ' ( )Pterocarya Kunthمتعلق به خانواده گردو ( ،)Juglandaceaeدارای گونههای درختیی متعیددی اسی کیه تاکنون بالغ بر 15گونه از این جنس در جهان و تنها یک گونه از ایران گزارش شده اس . در این تحقیق ترکیبهیای شییمیائی اسانس برگهای درخ 'لرگ' ( Pterocarya fraxinifolia ( (Poir) Spachدر مراحل مختلف فنولوژی مورد بررسی قرار گرفته اس . برگهای این گیاه در سه مرحله مختلف رویشی در بهار و تابستان سال 1322از گستره رویشگاههیای طبیعیی (واقیع در گیلان،) جمعآوری و در شرایط آزمایشگاه خشک شدند و به روش تقطیر و استخراج با بخیار همزمیان بیا حیلال آلیی ()SDE اسانسگیری شدند. برای شناسائی ترکیبهای تشکیلدهنده اسانس از دستگاههای گاز کروماتوگرافی ( )GCو گاز کروماتوگرافی متصل شده به طیفسنج جرمی ( )GC/MSاستفاده شد. راندمان اسانس برگها در اردیبهش، تییر و شیهریورماه بیهترتییب 0/2 درصد، 0/11درصد و 0/2درصد وزنی/وزنی بدس آمد. تعداد 10ترکیب شیمیائی در اسیانس بیرگهیای اردیبهشی میاه، 35 ترکیب در اسانس برگهای تیرماه و 22ترکیب در اسانس برگهای شهریورماه گیاه لرگ شناسائی شدند. اجزای اصیلی اسیانس برگهای اردیبهش ماه شامل: -7 ،3گوئیدین ( 27/32درصد)، ویریدیفلورن ( 21/51درصید)، آلفیا-کورکیومین ( 1/44درصید،) ویریدیفلورول ( 7/22درصد) و زینجیبرن ( 5/37درصد) بودند. بیشترین ترکیبهای تشکیلدهنده اسانس برگهای تیرماه شامل: آلفا-کورکومین ( 11/44درصد،) ویریدیفلورن ( 11/25درصد،) زینجیبرن ( 2/44درصد،) فیتول ( 2/11درصد،) هگزادکانوئییک اسید ( 5/22درصد)، ویریدیفلورول ( 5/51درصد) و -7 ،3گوئیدین ( 4/14درصد) بودند. افزون براین عمده ترکیبهای شیمیائی اسانس برگهای شهریورماه شامل: ویریدیفلورن ( 21/22درصد،) ترانس-کاریوفیلن ( 12/13درصد،) -2نورپینین ( 1/27درصد،) ویریدیفلورول ( 1/71درصد،) اسپاتولنول ( 7/12درصد) و زینجیبرن ( 1/15درصد) بودند. بخش عمده ترکیبهای تشکیلدهنده اسانس برگهای اردیبهش ماه، سسکوئیترپنهای اکسیژندار بودند. درحالیکه بیشترین قسیم اصیلی ترکییبهیای شییمیائی اسانس برگهای تیرماه، مربوط به سسکوئیترپنهای هیدروکربنی بود.