نمایش ۲۳۵ تا ۲۵۲ مورد از کل ۳۰۳ مورد.
مسعود

مسعود کیانی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - روان شناسی
مسعود کیانی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - روان شناسی
۰۳۱-۵۵۹۱۳۷۵۴

https://faculty.kashanu.ac.ir/kiani/fa

صدیقه

صدیقه کیانی سلمی

دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - جغرافیا و اکوتوریسم
صدیقه کیانی سلمی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - جغرافیا و اکوتوریسم
۰۳۱۵۵۹۱۳۲۴۳

https://faculty.kashanu.ac.ir/skiani/fa

رضا

رضا گل حسینی

دکترای تخصصی
دانشکده مهـندسـی - مهندسی شیمی
رضا گل حسینی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده مهـندسـی - مهندسی شیمی
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/rgolhosseini/fa

سعید

سعید گلابی

دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - طراحی جامدات
سعید گلابی
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - طراحی جامدات
۰۳۱۵۵۹۱۳۲۸۰

https://faculty.kashanu.ac.ir/golabis/fa

سلمان

سلمان گلی بیدگلی

دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر
سلمان گلی بیدگلی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر
۰۳۱۵۵۹۱۳۳۵۰

https://faculty.kashanu.ac.ir/goli/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
بابک

بابک گنجی

دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - قدرت
بابک گنجی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - قدرت
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/bganji/fa

محمد

محمد گنجی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - علوم اجتماعی
محمد گنجی
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - علوم اجتماعی
۵۵۵۵۳۳۳

https://faculty.kashanu.ac.ir/ganji/fa

فرانک

فرانک گودرزی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضی - آمار و کاربردها
فرانک گودرزی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضی - آمار و کاربردها
۵۹۱۲۳۶۴

https://faculty.kashanu.ac.ir/goodarzi/fa

عباس

عباس لقمان

دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - طراحی جامدات
عباس لقمان
استاد دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - طراحی جامدات
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۲۱

https://faculty.kashanu.ac.ir/aloghman/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
مهدی

مهدی مجیدی

دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - مخابرات
مهدی مجیدی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - مخابرات
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۷۹

https://faculty.kashanu.ac.ir/mmajidi/fa

گوگل اسکالر
اکبر

اکبر محبی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی
اکبر محبی
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی
۵۵۹۱۲۳۷۳

https://faculty.kashanu.ac.ir/mohebbi/fa

گوگل اسکالر
محسن

محسن محسن نیا

دکترای تخصصی
دانشکده مهـندسـی - مهندسی شیمی
محسن محسن نیا
استاد دکترای تخصصی
دانشکده مهـندسـی - مهندسی شیمی
۰۳۱۵۵۹۱۲۲۶۵

https://faculty.kashanu.ac.ir/mmohsennia/fa

حمیدرضا

حمیدرضا محمدی

دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - قدرت
حمیدرضا محمدی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - قدرت
۰۳۶۱۵۹۱۲۴۵۵

https://faculty.kashanu.ac.ir/mohammadi/fa

مهدی

مهدی محمدی مهر

دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - طراحی جامدات
مهدی محمدی مهر
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - طراحی جامدات
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۱۳

https://faculty.kashanu.ac.ir/mmohammadimehr/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
الهه

الهه محمودی خالدی

دکترای تخصصی
دانشکده شیمی - زیست شناسی سلولی و مولکولی
الهه محمودی خالدی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده شیمی - زیست شناسی سلولی و مولکولی
۰۳۱۵۵۹۱۳۰۴۲

https://faculty.kashanu.ac.ir/mahmoodi/fa

هادی

هادی مختاری

دکترای تخصصی
دانشکده مهـندسـی - مهندسی صنایع
هادی مختاری
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده مهـندسـی - مهندسی صنایع
۰۳۱۵۵۹۱۲۴۴۵

https://faculty.kashanu.ac.ir/mokhtari/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
سید احمد

سید احمد مدنی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - علوم تربیتی
سید احمد مدنی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - علوم تربیتی
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/madani/fa

امیرحسین

امیرحسین مدنی

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی
امیرحسین مدنی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/amadani/fa