نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۲۹۳ مورد.
محمد

محمد ترکیهای اصفهانی

دکترای تخصصی
دانشکده فیزیک - فیزیک هسته ای
محمد ترکیهای اصفهانی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده فیزیک - فیزیک هسته ای
۰۳۱۵۵۹۱۲۵۷۳

https://faculty.kashanu.ac.ir/torkiha/fa

گوگل اسکالر
نرگس

نرگس تعظیمی

دکترای تخصصی
دانشکده فیزیک - فیزیک ذرات بنیادی و نظریه ی میدان
نرگس تعظیمی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده فیزیک - فیزیک ذرات بنیادی و نظریه ی میدان
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/tazime/fa

مسعود

مسعود تمسکی بیدگلی

دکترای تخصصی
دانشکده مهـندسـی - مهندسی صنایع
مسعود تمسکی بیدگلی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده مهـندسـی - مهندسی صنایع
۰۳۱۵۵۹۱۲۴۴۰

https://faculty.kashanu.ac.ir/tamasoki/fa

محمدرضا

محمدرضا تمنایی فر

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - روان شناسی
محمدرضا تمنایی فر
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - روان شناسی
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/tamannai/fa

زهرا

زهرا توانگر

دکترای تخصصی
دانشکده شیمی - شیمی فیزیک
زهرا توانگر
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده شیمی - شیمی فیزیک
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/ztavangar/fa

علی

علی ثابتی پور

کارشناسی ارشد
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
علی ثابتی پور
مربی کارشناسی ارشد
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/asabeti/fa

محسن

محسن جاوری

دکترای تخصصی
دانشکده معماری و هنر - باستان شناسی
محسن جاوری
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده معماری و هنر - باستان شناسی
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/javeri/fa

بهرام

بهرام جزی

دکترای تخصصی
دانشکده فیزیک - لیزر و فوتونیک
بهرام جزی
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده فیزیک - لیزر و فوتونیک
۰۳۵۵۹۱۲۵۷۲

https://faculty.kashanu.ac.ir/bahramjazi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
اصغر

اصغر جعفری

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - روان شناسی
اصغر جعفری
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - روان شناسی
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/jafari/fa

مریم

مریم جلائی

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عربی
مریم جلائی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عربی
۰۳۱۵۵۹۱۲۷۹۵

https://faculty.kashanu.ac.ir/maryamjalaei/fa

زهرا

زهرا جمشیدزاده

دکترای تخصصی
دانشکده مهـندسـی - مهندسی عمران
زهرا جمشیدزاده
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده مهـندسـی - مهندسی عمران
۰۳۱۵۵۹۱۲۴۱۳

https://faculty.kashanu.ac.ir/jamshidzadeh/fa

سید سجاد

سید سجاد جهانبخت

دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - مخابرات
سید سجاد جهانبخت
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - مخابرات
۰۳۱۵۵۹۱۲۴۹۶

https://faculty.kashanu.ac.ir/jahanbakht/fa

روح الله

روح الله جهانی پور

دکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
روح الله جهانی پور
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
۵۵۹۱۲۳۷۰

https://faculty.kashanu.ac.ir/jahanipur/fa

رضا

رضا جهانی نژاد

دکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
رضا جهانی نژاد
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۷۱

https://faculty.kashanu.ac.ir/jahaninejad/fa

علیرضا

علیرضا جوادی نوش آبادی

دکترای تخصصی
دانشکده مهـندسـی - مهندسی معدن
علیرضا جوادی نوش آبادی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده مهـندسـی - مهندسی معدن
۰۳۱۵۵۹۱۲۴۳۵

https://faculty.kashanu.ac.ir/javadi/fa

گوگل اسکالر
فرشته

فرشته جوکار کاشی

دکترای تخصصی
دانشکده شیمی - زیست شناسی سلولی و مولکولی
فرشته جوکار کاشی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده شیمی - زیست شناسی سلولی و مولکولی
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/jookar/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
حمیدرضا

حمیدرضا جیحانی

دکترای تخصصی
دانشکده معماری و هنر - مهندسی معماری
حمیدرضا جیحانی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده معماری و هنر - مهندسی معماری
۵۵۹۱۳۱۵۱

https://faculty.kashanu.ac.ir/jayhani/fa

امیرحسین

امیرحسین چیت سازیان

دکترای تخصصی
دانشکده معماری و هنر - مطالعات عالی هنر
امیرحسین چیت سازیان
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده معماری و هنر - مطالعات عالی هنر
۰۳۱۵۵۹۱۳۱۶۹

https://faculty.kashanu.ac.ir/chitsazian/fa