نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۲۹۳ مورد.
احمد

احمد دانائی نیا

دکترای تخصصی
دانشکده معماری و هنر - مهندسی معماری
احمد دانائی نیا
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده معماری و هنر - مهندسی معماری
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/danaeinia/fa

مصطفی

مصطفی داوطلب علیائی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی
مصطفی داوطلب علیائی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/davtalab/fa

سیامک

سیامک دخانی

دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - مرتع و آبخیزداری
سیامک دخانی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - مرتع و آبخیزداری
۰۳۱۵۵۹۱۳۲۴۲

https://faculty.kashanu.ac.ir/siamakdokhani/fa

مهدی

مهدی دشت بزرگی

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- ادیان و فلسفه
مهدی دشت بزرگی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- ادیان و فلسفه
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/dashtbozorgi/fa

حسن

حسن دقیق

دکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
حسن دقیق
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۶۳

https://faculty.kashanu.ac.ir/daghigh/fa

حسین

حسین دهقانی

دکترای تخصصی
دانشکده شیمی - شیمی معدنی
حسین دهقانی
استاد دکترای تخصصی
دانشکده شیمی - شیمی معدنی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۸۶

https://faculty.kashanu.ac.ir/dehghani/fa

اسکوپوس
رضا

رضا دهقانی بیدگلی

دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - مرتع و آبخیزداری
رضا دهقانی بیدگلی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - مرتع و آبخیزداری
۰۳۱۵۵۹۱۳۲۴۰

https://faculty.kashanu.ac.ir/dehghanir/fa

مهدی

مهدی دهقانی سانیچ

دکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
مهدی دهقانی سانیچ
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
۵۵۹۱۲۳۳۵

https://faculty.kashanu.ac.ir/mdehghani/fa

گوگل اسکالر
داریوش

داریوش دیدبان

دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - الکترونیک
داریوش دیدبان
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - الکترونیک
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۶۲

https://www.researchgate.net/profile/Daryoosh_Dideban

گوگل اسکالر اسکوپوس
جواد

جواد دیواندری

دکترای تخصصی
دانشکده معماری و هنر - مهندسی معماری
جواد دیواندری
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده معماری و هنر - مهندسی معماری
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/jdivandari/fa

فاطمه

فاطمه ذبیحی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی
فاطمه ذبیحی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی
۰۳۱۵۵۹۱۳۰۵۰

https://faculty.kashanu.ac.ir/zabihi/fa

گوگل اسکالر
محمدرضا

محمدرضا ذوقی

دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - مخابرات
محمدرضا ذوقی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - مخابرات
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۷۶

https://faculty.kashanu.ac.ir/zoghi/fa

عادل

عادل رئیسی وانانی

دکترای تخصصی
دانشکده شیمی - شیمی فیزیک
عادل رئیسی وانانی
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده شیمی - شیمی فیزیک
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۵۸

https://faculty.kashanu.ac.ir/areisi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
سید محمد

سید محمد راستگوفر

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی
سید محمد راستگوفر
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/rastgoo/fa

زینب

زینب رحمانی نوش آبادی

دکترای تخصصی
دانشکده فیزیک - لیزر و فوتونیک
زینب رحمانی نوش آبادی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده فیزیک - لیزر و فوتونیک
۵۵۹۱۳۰۵۳

https://faculty.kashanu.ac.ir/zrahmani/fa

گوگل اسکالر
احمدرضا

احمدرضا رحمتی

دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات
احمدرضا رحمتی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۲۹

https://faculty.kashanu.ac.ir/arrahmati/fa

حمید

حمید رحیمی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - علوم تربیتی
حمید رحیمی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - علوم تربیتی
۰۳۱۵۵۹۱۳۷۲۰

https://faculty.kashanu.ac.ir/hrahimi/fa

محسن

محسن رحیمی

دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - قدرت
محسن رحیمی
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - قدرت
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۶۹

https://faculty.kashanu.ac.ir/mrahimi/fa

گوگل اسکالر