نمایش ۱۴۵ تا ۱۶۲ مورد از کل ۲۹۳ مورد.
سید عباس

سید عباس سیدی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - حقوق
سید عباس سیدی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - حقوق
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/seyedi/fa

محسن

محسن سیفی

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عربی
محسن سیفی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عربی
۰۳۱۵۵۹۱۲۷۴۳

https://faculty.kashanu.ac.ir/seifi/fa

محسن

محسن شاطریان

دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - جغرافیا و اکوتوریسم
محسن شاطریان
استاد دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - جغرافیا و اکوتوریسم
۰۳۱۵۵۹۱۳۲۲۱

https://faculty.kashanu.ac.ir/shaterian/fa

محمود

محمود شاطریان

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - حقوق
محمود شاطریان
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - حقوق
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/mahmoodshaterian/fa

مهدی

مهدی شبانی نوش آبادی

دکتری
دانشکده شیمی - شیمی تجزیه
مهدی شبانی نوش آبادی
استادیار دکتری
دانشکده شیمی - شیمی تجزیه
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۵۷

https://faculty.kashanu.ac.ir/mshabani/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
رضا

رضا شجری

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی
رضا شجری
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/shajary/fa

کیوان

کیوان شریف مرادی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - تربیت بدنی
کیوان شریف مرادی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - تربیت بدنی
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/sharifmoradi/fa

گوگل اسکالر
نفیسه

نفیسه شریفی

فوق دكتری
دانشکده فیزیک - لیزر و فوتونیک
نفیسه شریفی
استادیار فوق دكتری
دانشکده فیزیک - لیزر و فوتونیک
۰۳۱۵۵۹۱۳۰۹۱

https://faculty.kashanu.ac.ir/sharifi/fa

گوگل اسکالر
قاسم

قاسم شفیعی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - حقوق
قاسم شفیعی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - حقوق
۰۳۱۵۵۹۱۲۲۰۰

https://faculty.kashanu.ac.ir/shafiee/fa

محسن

محسن شفیعی راد

دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - کنترل
محسن شفیعی راد
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - کنترل
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۸۸

https://faculty.kashanu.ac.ir/mshafieirad/fa

گوگل اسکالر
عباس

عباس شکاری

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - علوم تربیتی
عباس شکاری
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - علوم تربیتی
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/shekarey/fa

محمدرضا

محمدرضا شمس

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
محمدرضا شمس
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/rezashams/fa

مهدی

مهدی شمس

دکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضی - آمار و کاربردها
مهدی شمس
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضی - آمار و کاربردها
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/mshams/fa

قنبرعلی

قنبرعلی شیخ زاده نوش آبادی

دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات
قنبرعلی شیخ زاده نوش آبادی
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات
۰۳۱۵۹۱۲۴۴۶

https://faculty.kashanu.ac.ir/sheikhzadeh/fa

عباس

عباس صادق زاده عطار

دکترای تخصصی
دانشکده مهـندسـی - مهندسی متالورژی
عباس صادق زاده عطار
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده مهـندسـی - مهندسی متالورژی
۰۳۱۵۵۹۱۲۴۹۲

https://faculty.kashanu.ac.ir/sadeghzadeh/fa

امیرحسین

امیرحسین صادقپور

دکترای تخصصی
دانشکده معماری و هنر - تکنولوژی معماری
امیرحسین صادقپور
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده معماری و هنر - تکنولوژی معماری
۰۳۱۵۵۹۱۳۱۲۹

https://faculty.kashanu.ac.ir/sadeghpour/fa

احسان

احسان صادقی

دکترای تخصصی
دانشکده فیزیک - فیزیک هسته ای
احسان صادقی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده فیزیک - فیزیک هسته ای
۰۳۱۵۵۹۱۳۰۴۳

https://faculty.kashanu.ac.ir/sadeghi/fa

گوگل اسکالر
ستار

ستار صادقی ده چشمه

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - علوم اجتماعی
ستار صادقی ده چشمه
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - علوم اجتماعی
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/satarsadeghi/fa