فرزان رضائی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصیمهندسی برق - الکترونیکدانشگاه علم و صنعت ایران

ساعات حضور