فرزان رضائی

برنامه کاری هفتگی

برنامه کلاس ها، رفع اشکال و مشاوره با دانشجویان نیمسال اول ۱۴۰۰

روز/ساعت

۸-۹:۳۰

۹:۳۰-۱۱

۱۱-۱۲:۳۰

۱۴-۱۵:۳۰

۱۶-۱۸

۱۸-۲۰

شنبه

مطالعه و پژوهش

کلاس الکترونیک ۱

کلاس سیستم های دیجیتال ۱

کلاس مدارهای مجتمع خطی CMOS

رفع اشکال دانشجویان

رفع اشکال دانشجویان

یکشنبه

مطالعه و پژوهش

کلاس الکترونیک ۲

مطالعه و پژوهش

رفع اشکال دانشجویان

رفع اشکال دانشجویان

رفع اشکال دانشجویان

دوشنبه

مطالعه و پژوهش

کلاس الکترونیک ۱

کلاس سیستم های دیجیتال ۱

کلاس مدارهای مجتمع خطی CMOS

رفع اشکال دانشجویان

رفع اشکال دانشجویان

سه شنبه

مطالعه و پژوهش

کلاس الکترونیک ۲

مطالعه و پژوهش

رفع اشکال دانشجویان

رفع اشکال دانشجویان

رفع اشکال دانشجویان

چهارشنبه

مطالعه و پژوهش

رفع اشکال دانشجویان

رفع اشکال دانشجویان

جلسه با دانشجویان تحصیلات تکمیلی

جلسه با دانشجویان تحصیلات تکمیلی

جلسه با دانشجویان تحصیلات تکمیلی

پنجشنبه

جلسه با دانشجویان تحصیلات تکمیلی

جلسه با دانشجویان تحصیلات تکمیلی

جلسه با دانشجویان تحصیلات تکمیلی

جلسه با دانشجویان تحصیلات تکمیلی

جلسه با دانشجویان تحصیلات تکمیلی

جلسه با دانشجویان تحصیلات تکمیلی