تقابل های معنایی حق در قرآن بر اساس معناشناسی ساختگرا

نویسندگانعلی فتحی ،محسن قاسم پور ، راضیه سادات سید خراسانی
نشریهپژوهشهای زبان شناختی قرآن
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشارپاییز ۱۳۹۸
رتبه نشریهISI
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران