تفسیر قرآن مبادی، قواعد، علوم موردنیاز

اهمیت تفسیر قرآن از آن روست که موضوع آن کلام خداوند است؛ پر پیداست که اهمیت هر دانشی به اعتبار اهمیت موضوع آن است.
براین اساس، هم تفسیر و هم مفسر قرآن دارای شرایطی ویژه است. در مبانی تفسیر، سخن از پیش فرض ها و اصول موضوعه ای است که مفسر قبل از تفسیر باید


لینک دانلود فایل