کتب

1- آموزش گام به گام مفاهیم بنیادی و آزمون‌های کلیدی و طبقه بندی شده و استاندارد عربی 3 انتشارات علوی تهران ـ چاپ اول ـ 1380 (تابستان) همکاران: خانم زهره جمالی ـ آقای حسن یاسینی

2- اعراب و بناء تقدیری در عربی انتشارات دانشگاه کاشان چاپ اول 1391ش

3- ساخت و صرف کلمات غیر سالم در عربی (معتل، مهموز، مضاعف و قوانین اعلال، ابدال و ادغام) ، انتشارات دانشگاه کاشان و انتشارات سخنوران تهران ، چاپ اول ، 1395ش

4- کمک آموزشی 55 نکته صرفی و نحوی (کمک آموزشی کتابهای مبادئ العربیه از رشید الشرتونی)

5- تحلیل و نقد بابهای اشتغال و تنازع در نحو عربی، انتشارات دانشگاه کاشان و انتشارات مشاهیر فردا اصفهان، چاپ اول، 1397