نمایش ۲۱۷ تا ۲۳۴ مورد از کل ۲۹۳ مورد.
سعید

سعید قماشی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - حقوق
سعید قماشی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی - حقوق

https://faculty.kashanu.ac.ir/ghomashi/fa

امیر

امیر قنبرپور نصرتی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - تربیت بدنی
امیر قنبرپور نصرتی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۷۵۷ دانشکده علوم انسانی - تربیت بدنی

https://faculty.kashanu.ac.ir/ghanbarpoor/fa

محمد

محمد قنبری

دکترای تخصصی
دانشکده شیمی - شیمی آلی
محمد قنبری
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۰۴۴ دانشکده شیمی - شیمی آلی

https://faculty.kashanu.ac.ir/ghanbarim/fa

گوگل اسکالر
سمیه

سمیه قندی بیدگلی

دکترای تخصصی
دانشکده مهـندسـی - مهندسی صنایع
سمیه قندی بیدگلی
استادیار دکترای تخصصی
۵۵۹۱۲۴۱۶ دانشکده مهـندسـی - مهندسی صنایع

https://faculty.kashanu.ac.ir/ghandi/fa

منصوره

منصوره قوام

دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - مرتع و آبخیزداری
منصوره قوام
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - مرتع و آبخیزداری

https://faculty.kashanu.ac.ir/mghavam/fa

رسول

رسول کاظمی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
رسول کاظمی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۱۱ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض

https://faculty.kashanu.ac.ir/rkazemi/fa

گوگل اسکالر
سید ابوالقاسم

سید ابوالقاسم کاهانی

دکترای تخصصی
دانشکده شیمی - شیمی معدنی
سید ابوالقاسم کاهانی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۰۷ دانشکده شیمی - شیمی معدنی

https://faculty.kashanu.ac.ir/kahani/fa

گوگل اسکالر
عباس

عباس کتابی

دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - قدرت
عباس کتابی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۱۰۰ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - قدرت

https://faculty.kashanu.ac.ir/aketabi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
حسین

حسین کرمی طاهری

دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - الکترونیک
حسین کرمی طاهری
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۰۸ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - الکترونیک

https://faculty.kashanu.ac.ir/karamitaheri/fa

گوگل اسکالر
علی

علی کریمی

دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - قدرت
علی کریمی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۷۷ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - قدرت

https://faculty.kashanu.ac.ir/akarimi/fa

گوگل اسکالر
حسین

حسین کریمیان علی داش

دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - الکترونیک
حسین کریمیان علی داش
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - الکترونیک

https://faculty.kashanu.ac.ir/hkarimiyan/fa

رضا

رضا کهکشانی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
رضا کهکشانی
استادیار دکترای تخصصی
۵۵۹۱۲۳۶۴ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض

https://faculty.kashanu.ac.ir/kahkeshani/fa

مسعود

مسعود کیانی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - روان شناسی
مسعود کیانی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱-۵۵۹۱۳۷۵۴ دانشکده علوم انسانی - روان شناسی

https://faculty.kashanu.ac.ir/kiani/fa

صدیقه

صدیقه کیانی سلمی

دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - جغرافیا و اکوتوریسم
صدیقه کیانی سلمی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۲۴۳ دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - جغرافیا و اکوتوریسم

https://faculty.kashanu.ac.ir/skiani/fa

رضا

رضا گل حسینی

دکترای تخصصی
دانشکده مهـندسـی - مهندسی شیمی
رضا گل حسینی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهـندسـی - مهندسی شیمی

https://faculty.kashanu.ac.ir/rgolhosseini/fa

سعید

سعید گلابی

دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - طراحی جامدات
سعید گلابی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۲۸۰ دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - طراحی جامدات

https://faculty.kashanu.ac.ir/golabis/fa

سلمان

سلمان گلی بیدگلی

دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر
سلمان گلی بیدگلی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۳۵۰ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر

https://faculty.kashanu.ac.ir/goli/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
بابک

بابک گنجی

دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - قدرت
بابک گنجی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - قدرت

https://faculty.kashanu.ac.ir/bganji/fa