نمایش ۲۱۷ تا ۲۳۴ مورد از کل ۳۰۳ مورد.
حمید

حمید قربانی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضی - آمار و کاربردها
حمید قربانی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضی - آمار و کاربردها
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/ghorbani/fa

سیّد محمدباقر

سیّد محمدباقر قرشی

دکترای تخصصی
دانشکده فیزیک - لیزر و فوتونیک
سیّد محمدباقر قرشی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده فیزیک - لیزر و فوتونیک
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۹۸

https://faculty.kashanu.ac.ir/ghorashi/fa

اسکوپوس
سید مهدی

سید مهدی قریشی

دکترای تخصصی
دانشکده شیمی - شیمی تجزیه
سید مهدی قریشی
استاد دکترای تخصصی
دانشکده شیمی - شیمی تجزیه
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۹۵

https://faculty.kashanu.ac.ir/smghoreishi/fa

گوگل اسکالر
فتحعلی

فتحعلی قشقائی فر

کارشناسی ارشد
دانشکده معماری و هنر - فرش
فتحعلی قشقائی فر
مربی کارشناسی ارشد
دانشکده معماری و هنر - فرش
۰۳۱۵۵۹۱۳۱۴۴

https://faculty.kashanu.ac.ir/ghashghaeifar/fa

رضا

رضا قضاوی

دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - مرتع و آبخیزداری
رضا قضاوی
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - مرتع و آبخیزداری
۰۳۱۵۵۹۱۳۲۲۹

https://faculty.kashanu.ac.ir/ghazavi/fa

اسکوپوس
سعید

سعید قماشی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - حقوق
سعید قماشی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - حقوق
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/ghomashi/fa

امیر

امیر قنبرپور نصرتی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - تربیت بدنی
امیر قنبرپور نصرتی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - تربیت بدنی
۰۳۱۵۵۹۱۳۷۵۷

https://faculty.kashanu.ac.ir/ghanbarpoor/fa

محمد

محمد قنبری

دکترای تخصصی
دانشکده شیمی - شیمی آلی
محمد قنبری
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده شیمی - شیمی آلی
۰۳۱۵۵۹۱۳۰۴۴

https://faculty.kashanu.ac.ir/ghanbarim/fa

گوگل اسکالر
لیلا

لیلا قنبری ممان

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم ریاضی - علوم کامپیوتر
لیلا قنبری ممان
مربی کارشناسی ارشد
دانشکده علوم ریاضی - علوم کامپیوتر
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/ghanbari/fa

سمیه

سمیه قندی بیدگلی

دکترای تخصصی
دانشکده مهـندسـی - مهندسی صنایع
سمیه قندی بیدگلی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده مهـندسـی - مهندسی صنایع
۰۳۱۵۵۹۱۲۴۸۹

https://faculty.kashanu.ac.ir/ghandi/fa

منصوره

منصوره قوام

دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - مرتع و آبخیزداری
منصوره قوام
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - مرتع و آبخیزداری
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/mghavam/fa

رسول

رسول کاظمی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
رسول کاظمی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۱۱

https://faculty.kashanu.ac.ir/rkazemi/fa

گوگل اسکالر
سید ابوالقاسم

سید ابوالقاسم کاهانی

دکترای تخصصی
دانشکده شیمی - شیمی معدنی
سید ابوالقاسم کاهانی
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده شیمی - شیمی معدنی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۰۷

https://faculty.kashanu.ac.ir/kahani/fa

گوگل اسکالر
عباس

عباس کتابی

دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - قدرت
عباس کتابی
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - قدرت
۰۳۱۵۵۹۱۲۱۰۰

https://faculty.kashanu.ac.ir/aketabi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
حسین

حسین کرمی طاهری

دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - الکترونیک
حسین کرمی طاهری
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - الکترونیک
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۰۸

https://faculty.kashanu.ac.ir/karamitaheri/fa

گوگل اسکالر
علی

علی کریمی

دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - قدرت
علی کریمی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - قدرت
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۷۷

https://faculty.kashanu.ac.ir/akarimi/fa

گوگل اسکالر
حسین

حسین کریمیان علی داش

دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - الکترونیک
حسین کریمیان علی داش
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - الکترونیک
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/hkarimiyan/fa

رضا

رضا کهکشانی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
رضا کهکشانی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
۵۵۹۱۲۳۶۴

https://faculty.kashanu.ac.ir/kahkeshani/fa