زمینه های آموزشی و طرح های تحقیقاتی

تعداد بازدید:۶۱۹
  1. Plant Systematics
  2. Plant Ecology
  3. Plant Phylogeny
  4. Plant Phylogeography
  5. Plant Secondary Metabolites and their Biological Activities
  6.  Medical Plants
  7. Population Genetics
  8. Bioinformatics