آزمایشگاه پلاسما

 

 

برخی آزمایش های آموزشی در آزمایشگاه پلاسمای دانشگاه کاشان

 •  پلاسما کانونی ، پلاسما با دمای حدود یک میلیون کلوین و...
 • تخلیه الکتریکی DC
 • تخلیه الکتریکی AC
 • حلقه ای شدن پلاسما
 • جت پلاسما
 • تخلیه سد دی الکتریک ،DBD
 • اثر میدان مغناطیسی و نوع گاز  بر ستون پلاسما
 • موتور پلاسمای فارادی
 • تولید اوزون،دستگاه اوزون ژنراتور
 • تشکیل فنر پلاسمایی و اثر قطر لوله و میدان مغناطیسی و نوع گاز بر آن
 • پلاسمای خزشی
 • تولید قوس الکتریکی با ولتاژ بالا
 • شکل گیری نقاط تاریک و روشن در بازه های زمانی کوتاه
 • رابطه ی شکل گیری نقاط تاریک و روشن با قطر تیوپ در تخلیه الکتریکی
 • تولید الگوی پلاسمایی در گوی پلاسما
 • سامانه ی پرواز کرونایی، پرنده ی پلاسمایی
 • اسپیکر پلاسمایی
 • ووو....................................