نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۲۹۴ مورد.
سعید

سعید آسعیدی

استادیار
دانشکده علوم ریاضی - علوم کامپیوتر
سعید آسعیدی
استادیار دکتری
- دانشکده علوم ریاضی - علوم کامپیوتر

https://faculty.kashanu.ac.ir/asaeedi/fa

عباس

عباس آقاجانی بزازی

استادیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی معدن
عباس آقاجانی بزازی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهـندسـی - مهندسی معدن

https://faculty.kashanu.ac.ir/aghajani/fa

Google Scholar Scopus
حسین

حسین ابراهیم پور

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر
حسین ابراهیم پور
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۶۱۵۵۹۱۲۴۱۶ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر

https://faculty.kashanu.ac.ir/ebrahimpour/fa

محمد مهدی

محمد مهدی ابوالحسنی

استادیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی شیمی
محمد مهدی ابوالحسنی
استادیار دکترای تخصصی
۵۹۱۳۴۰۵ دانشکده مهـندسـی - مهندسی شیمی

https://faculty.kashanu.ac.ir/abolhasni/fa

سید حسین

سید حسین اجتهد

مربی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - کنترل
سید حسین اجتهد
مربی کارشناسی ارشد
۳۴۶۶ ۵۹۱۹ ۳۱ ۹۸ + دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - کنترل

https://faculty.kashanu.ac.ir/ejtahed/fa

Google Scholar Scopus ORCID
فرشید

فرشید احمدی

استادیار
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
فرشید احمدی
استادیار دکترای تخصصی
۵۵۹۱۳۴۴۰ دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

https://faculty.kashanu.ac.ir/ahmadi/fa

حسن

حسن احمدی زاده

استادیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- ادیان و فلسفه
حسن احمدی زاده
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۷۷۹ دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- ادیان و فلسفه

https://faculty.kashanu.ac.ir/ahmadizade/fa

مریم

مریم اخباری

استادیار
مریم اخباری
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۷۵۱۹۹۰ -

https://faculty.kashanu.ac.ir/akhbari/fa

محمد

محمد اخوان

استادیار
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - معارف اسلامی
محمد اخوان
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - معارف اسلامی

https://faculty.kashanu.ac.ir/akhavan/fa

مریم السادات

مریم السادات اخوان حجازی

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - قدرت
مریم السادات اخوان حجازی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - قدرت

http://hejazi.kashanu.ac.ir

حسین

حسین ارباب

مربی
دانشکده فیزیک - لیزر و فوتونیک
حسین ارباب
مربی کارشناسی ارشد
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۸۹ دانشکده فیزیک - لیزر و فوتونیک

https://faculty.kashanu.ac.ir/arbabpen/fa

حسن

حسن استاد حسین

استادیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی عمران
حسن استاد حسین
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱-۵۵۹۱۲۴۳۱ دانشکده مهـندسـی - مهندسی عمران

https://faculty.kashanu.ac.ir/hostad/fa

محسن

محسن اشجاری

استادیار
دانشکده مهـندسـی - مهندسی شیمی
محسن اشجاری
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۴۹۴ دانشکده مهـندسـی - مهندسی شیمی

https://faculty.kashanu.ac.ir/ashjari/fa

Google Scholar Scopus
حسین

حسین اشراقی

استادیار
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
حسین اشراقی
استادیار دکترای تخصصی
۳۱۵۵۹۱۲۳۲۱ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض

https://faculty.kashanu.ac.ir/eshraghi/fa

علیرضا

علیرضا اشرفی

استاد
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض
علیرضا اشرفی
استاد دکترای تخصصی
۵۵۹۱۲۳۶۷ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی محض

https://faculty.kashanu.ac.ir/ashrafi/fa

Google Scholar Scopus
حسین

حسین اشرفی

استادیار
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - طراحی جامدات
حسین اشرفی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - طراحی جامدات

https://faculty.kashanu.ac.ir/hashrafi/fa

Google Scholar Scopus ORCID
زینب السادات

زینب السادات اطهری اصفهانی

استادیار
دانشکده علوم انسانی - علوم تربیتی
زینب السادات اطهری اصفهانی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۷۲۴ دانشکده علوم انسانی - علوم تربیتی

https://faculty.kashanu.ac.ir/zathari/fa

علی

علی افتخاری

استادیار
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی
علی افتخاری
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱-۵۵۹۱۲۳۳۴ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی

https://faculty.kashanu.ac.ir/eftekhari/fa

Google Scholar ORCID