احسان اسماعیلی طاهری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۰زبان و ادبیات عربیدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۴زبان و ادبیات عربیتربیت مدرس
دکتری۱۳۸۵زبان و ادبیات عربیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشاناستادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات عربیرسمی قطعیتمام وقت