احسان اسماعیلی طاهری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۰زبان و ادبیات عربیدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۴زبان و ادبیات عربیتربیت مدرس
دکتری۱۳۸۵زبان و ادبیات عربیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشاناستادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات عربیرسمی قطعیتمام وقت۳۰

سوابق پژوهشی

عضو هیأت تحریریه مجله "دراسات فی اللغة العربیة و آدابها" متعلق به گروه عربی دانشگاه سمنان بین سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰-
تحلیل و نقد شعر دوره عباسی ۹-۸
تحلیل و نقد شعر دوره عباسی
نثر معاصر عربی
--
۱۰-۱۲-
تحلیل صرفی و نحوی متون ادبی
ترجمه از فارسی به عربی
فن ترجمه
--
۱۲-۱۴------
۱۴-۱۶
ترجمه و تعریب متون ادبی
تحلیل صرفی و نحوی متون ادبی ۱۵-۱۴
-
روش تحقیق و مأخذشناسی
--
۱۶-۱۸
تحلیل و نقد شعر دوره عباسی
-----
۱۸-۲۰------