حسین اشراقی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۸۶ریاضی محض-جبر جابجاییدنشگاه تربیت معلم تهران(خوارزمی)
دکترای تخصصی۱۳۹۱ریاضی محض- نظریه نمایش جبرهادانشگاه اصفهان

سوابق اجرایی

نظریه همولوژیک نمایش جبرها- جبر جابجایی- جبر همولوژی

سوابق پژوهشی

مسابقات ریاضی دانشجویی، دانشگاه صنعتی شریف

المپیاد علمی- دانشجویی کشور(مرحله بین المللی)- دانشگاه شهید بهشتی

نهمین کنفرانس نظریه گروه‌های ایران- دانشگاه کاشان

دومین کنفرانس چبر محاسباتی، نظریه محاسباتی اعداد و کاربردها-دانشگاه کاشان

پنجاه و یکمین کنفرانس ریاضی ایران- دانشگاه کاشان 

همکاری پژوهشی با پژوهشگاه دانشهای بنیادی (IPM)

برنامه کاری هفتگی

ایام

و ساعات هفته

۸-۹:۳۰

۹:۳۰-۱۱

۱۱-۱۲:۳۰

۱۴-۱۵:۳۰

۱۵:۳۰-۱۷

شنبه

مطالعه

ریاضی ۲(برق و کامپیوتر)

مطالعه

نظریه حلقه و میدان

مطالعه

یکشنبه

مطالعه

جلسه با دانشجویان تحصیلات تکمیلی

مطالعه

مطالعه

ریاضی ۲(فیزیک)

دوشنبه

مطالعه

ریاضی۲ (برق و کامپیوتر)

مطالعه

نظریه حلقه و میدان

مطالعه

سه شنبه

مطالعه

مطالعه

مطالعه

مطالعه

ریاضی ۲(فیزیک)

چهارشنبه

مطالعه

جلسه با دانشجویان تحصیلات تکمیلی

مطالعه

مطالعه

مطالعه