حسین اشراقی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۸۶ریاضی محض-جبر جابجاییدنشگاه تربیت معلم تهران(خوارزمی)
دکترای تخصصی۱۳۹۱ریاضی محض- نظریه نمایش جبرهادانشگاه اصفهان

سوابق اجرایی

نظریه همولوژیک نمایش جبرها- جبر جابجایی- جبر همولوژی

سوابق پژوهشی

مسابقات ریاضی دانشجویی، دانشگاه صنعتی شریف

المپیاد علمی- دانشجویی کشور(مرحله بین المللی)- دانشگاه شهید بهشتی

نهمین کنفرانس نظریه گروه‌های ایران- دانشگاه کاشان

دومین کنفرانس چبر محاسباتی، نظریه محاسباتی اعداد و کاربردها-دانشگاه کاشان

پنجاه و یکمین کنفرانس ریاضی ایران- دانشگاه کاشان 

همکاری پژوهشی با پژوهشگاه دانشهای بنیادی (IPM)

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
مبانی منطق و نظریه مجموعه‌ها
جبرخطی
مبانی منطق و نظریه مجموعه‌ها
جبرخطی
--
۱۰-۱۲
هندسه جبری 1                            ۱۱-۱۰
هندسه جبری 1 ۱۱-۱۰
هندسه جبری 1                            ۱۱-۱۰
هندسه جبری 1 ۱۱-۱۰
----
۱۲-۱۴------
۱۴-۱۶------
۱۶-۱۸
ریاضی مهندسی
-
ریاضی مهندسی
---
۱۸-۲۰------