برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان ریاضی عمومی ۲ ( برق-کامپیوتر)
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه و دوشنبه، 9:30 تا 11
منابع

حساب دیفرانسیل و انتگرال، تالیف توماس.

درآمدی بر حسابان چند متغیره، تالیف  مزروعی- نخودکار- کاظمی.

عنوان ریاضی عمومی ۲ ( فیزیک)
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه و سه شنبه 15:30- 17
منابع

حساب دیفرانسیل و انتگرال، تالیف توماس.

درآمدی بر حسابان چند متغیره، تالیف مزروعی- نخودکار-کاظمی

عنوان نظریه حلقه و میدان
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه و دوشنبه، 14-15:30
منابع

اساس جبر مجرد، تالیف مالیک، مردسون،  سن- ترجمه رجب زاده مقدم، داورپناه

جبر، تالیف محمدی حسن آبادی.