محمد اخوان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
حوزوی۱۳۶۴فقه و اصولقم
کارشناسی۱۳۶۴فقه و اصولحوزه قم

سوابق اجرایی

مدیریت گروه معارف از سال 86 تا 90 ونیز از سال 95 تا 97

تدریس دروس مقطع کارشناسی ارشد و دکتری نهج البلاغه در رشته نهج البلاغه.

سوابق پژوهشی