لیست مقالات در نشریات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵٬۴۸۲ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
Mahalanobis distance and its application for detecting multivariate outliersFacta Universitatis, Series: Mathematics and InformaticsH. Ghorbani
Golden Ratio‎: ‎The Mathematics of BeautyMathematics Interdisciplinary Research (MIR)H. Ghorbani
رویه‌های تربیتی در گونه‌های آموزش معماران؛ مطالعه موردی: بررسی گزینه‌های آموزشی پیشنهاد شده دهه اخیر (96-1386) در دانشکده‌های معماری ایرانهنرهای زیبا - معماری و شهرسازیمهدی ممتحن - مسعود ناری قمی
تحلیل روند خشکسالی هواشناسی با استفاده از آزمون های من کندال، سن و پتی در استان اصفهانتحلیل فضایی مخاطرات محیطی (دانشگاه خوارزمی)قربانی، ح- ولی، ع- زارع پور، ه
پیش‌بینی و بررسی روند خشکسالی با استفاده از سری زمانی SARIMA و شاخص SPI در استان اصفهاننشریه علوم آب و خاک (دانشگاه صنعتی اصفهان)قربانی، ح- ولی، ع- زارع پور، ه
Lateral-torsional stability analysis of simply supported axially functionally graded beam with tapered I-sectionMechanics of Composite MaterialsM. Soltani, B. Asgarian
Improved finite element model for lateral stability analysis of axially functionally graded non-prismatic I-beamsInternational Journal of Structural Stability and DynamicsM. Soltani, B. Asgarian, F. Mohri
Finite difference method for buckling analysis of tapered Timoshenko beam made of functionally graded materialAUT Journal of Civil EngineeringM. Soltani, B. Asgarian, F. Jafarzadeh
Stability analysis of non-local Euler-Bernoulli beam with exponentially varying cross-section resting on Winkler-Pasternak foundationNumerical Methods in Civil EngineeringM. Soltani, M. Mohammadi
"تکنولوژی نوین آزمون غیرمخرب با استفاده از امواج تراهرتز"فنآوری آزمونهای غیرمخربفرزاد مرادیان نژاد- حمیدرضا زنگنه- امید پناهی- محسن گلزار شهری
"High power T-ray generation using a new array of photoconductive antennas"International Journal of Electronics and Communications (AEÜ)H. R. Zangeneh- F. Moradiannejad
"Generation of High Efficient Quasi-Single-Cycle 3 and 6 T Hz Pulses using Multilayer Structures OH1/SiO2 and DSTMS/SiO2"Mathematics Interdisciplinary ResearchH. R. Zangeneh- M. Kashani
"Confinement of generated terahertz waves between two metal surfaces by a nanowaveguide"Journal of Computational ElectronicsH. R. Zangeneh- F. Moradiannejad
"The Influence of Photodynamic Therapy on Tumor Cell S180"International Journal of Medical Research & Health SciencesP. S. Tayebi- H. R. Zangeneh- B. Aghahadi
"Effective permittivity of single-walled carbon nanotube composites: Two-fluid model"Physics of PlasmasA. Moradi- H. R. Zangeneh- F. Karimi Moghadam
"Design of a terahertz source using a nano-slot of GaAs"Journal of OpticsH. R. Zangeneh- ‎Marzieh Asadnia Fard Jahromi- Mohsen Asadnia Fard Jahromi
"Low loss coupler to interface silicon waveguide and hybrid plasmonic waveguide"Iranian Journal of PhysicsH. R. Zangeneh- ‎Marzieh Asadnia Fard Jahromi
"Design and analysis of a metallic waveguide with a DAST cap for continuously phased-matched terahertz difference"OptikH. R. Zangeneh- ‎Marzieh Asadnia Fard Jahromi
"THz generation by a suspended hybrid plasmonic waveguide"Applied Physics BH. R. Zangeneh- ‎Marzieh Asadnia Fard Jahromi
"Terahertz wave generation by nanoconfinement of light"Applied OpticsH. R. Zangeneh- ‎Marzieh Asadnia Fard Jahromi