لیست مقالات در نشریات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶٬۸۱۵ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
اولویت بندی زیرحوزه های شهری مستعد سیلاب با استفاده از تکنیک PCA به عنوان یک روش جدید وزن دهیمخاطرات محیط طبیعیرضا قضاوی,سحر بابایی حصار,مهدی عرفانیان
تعیین استراتژیهای مدیریتی مناسب منابع آب حوضهی آبریز شهری نطنز با استفاده از ماتریس SWOTنشریه هیدروژئومرفولوژیسیدمیثم داودی,رضا قضاوی
مدل‌سازی هیدرولوژیکی حوزه آبخیز رودخانه تلوار تحت تاثیر تغییرات اقلیمیپژوهش آب ایرانفواد ناصرآبادی,رضا قضاوی,مهدی زاکری نیا
بررسی میزان تغییرات سطح ایستابی و حجم ذخایر آبی آبخوانهای غربی تالاب گاوخونی در دوره آماری 1392-1370پژوهش آب ایرانزهره ابراهیمی خوسفی,عباسعلی ولی,رضا قضاوی,محمد خسرو شاهای
ARIMA ارزیابی کارایی روشهای مختلف ایستاساز ی دادهها با استفاده از مد لهای خانوادهنشریه دانش آب و خاکرضا قضاوی,رسول ایمانی,اباذر اسمعلی عوری
Evaluating the Effect of Climate Changes on Runoff and Maximum Flood Discharge in the Dry Area (Case Study: Tehran-Karaj Basin)ECOPERSIAمحسن یوسفی ملکشاه,رضا قضاوی
بررسی تأثیر زئولیت بر ضرایب مدلهای منحنی رطوبتی خاک در دو بافت شنی و لومینشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)رضا قضاوی,ابراهیم امیدوار,حدیثه جیحونی نائینی
بررسی الگوی تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS و ارتباط آن با بارشمرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران)عبدالحسین محمدی,رضا قضاوی,روح اله میرزایی محمد آبادی,حمیدرضا ناصری
Hybrid Plasmonic Ring-Resonator Uni-Travelling Carrier Pin-Photodetector on InGaAsP/InP Layer StackIEEE T ELECTRON DEVعلی رستمی خمامی,محمود نیکو فرد
Spin photocurrents in zigzag phosphorene nanoribbons: From infrared to ultravioletJ APPL PHYSروح اله فرقدان
پیش‌بینی حساسیت اضطرابی براساس مولفه‌های سبک زندگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزویندانشگاه علوم پزشکی قزویناصغر جعفری- احمدپورشریفی
پیش‌بینی شدت مشکلات عاطفی بر اساس سبک‌های دلبستگی و خودهای ممکن در دانشجویان با شکست عاطفیپژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعیشهناز مرادطلب- اصغر جعفری
طراحی مدل پیش‌بینی انعطاف‌پذیری شناختی بر اساس تحلیل روند تغییرات چرخه زندگی در زوجین متقاضی طلاقفرهنگ مشاوره و وروان درمانیمحمد خیرالهی- اصغرجعفری- محمد قمری- وحیده باباخانی
مقایسه طرحواره¬های ناسازگار اولیه و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بین زنان چاق و گروه همتامدیریت پرستاریاصغر جعفری، نجمه اسکندری، مریم قندانی
Stress distribution and failures in partially overloaded support-removed flat slab floorsNumerical Methods in Civil EngineeringAidin Mohammadi, Alireza Pachenari *, Behnam Sadeghi
An analytical model on compressive arch action capacity of 3D beam-column sub-assemblages under failure of one or two adjacent interior columnsEngineering Failure AnalysisSaeid Tavassol, Alireza Pachenari⁎, Aidin Mohammadi
بررسی و تحلیل معیارهای طبرسی در نقدمتنی احادیث تفسیرینشریه حدیث پژوهی دانشگاه کاشانحمید رضا فهیمی تبار,مهدی آذری فرد
Design and implementation of the ultrasonic cold forging technology process for improving surface mechanical properties of 6XB2C cold-worked alloy steel toolP I MECH ENG B-J ENGعلیرضا عباسی,سعید امینی,افشین امامی خواه
Pin axis effects on forces in friction stir welding processAdvance Manufacturing Technologyسعید امینی,محمدرضا امیری
Pin axis effects on forces in friction stir welding processAdvance Manufacturing Technologyسعید امینی,محمدرضا امیری