لیست مقالات در نشریات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵٬۴۵۶ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
A STABILITY RESULT FOR AN INVERSE PROBLEM WITH INTEGRO-DIFFERENTIAL OPERATOR ON A FINITE INTERVALJournal of Integral Equations and ApplicationsSeyfollah Mosazadeh and Hikmet Koyunbakan
On the numerical solution of an inverse spectral problem with a singular potentialInternational Journal of Mathematics in Operational ResearchSeyfollah Mosazadeh, Abdolali Neamaty and Maedeh Bagherzadeh
Schematic , structural, rhetorical and conceptual analysis of titles of contemporary Persian poem books (1300 – 1359 ).Literary Criticismhosein ghorbanpour , abas shahali ramsheh
بازار نراق، میراث دار محیط طبیعی، راه تاریخی و شهر قاجارمجله علمی پژوهشی صفهعلی عمرانی‎پور- حمیدرضا جیحانی- بابک عالمی- فاطمه رجبی
Proto-neutron stars in the Thomas-Fermi theoryNUCL PHYS AM. Ghazanfari Mojarrad - N.S. Razavi
A new thermoluminescence general order glow curve fit function considering thermal quenching effectRadiat. Prot. Dosim.Harooni, S., Zahedifar, M., Sadeghi, E., and Ahmadian, Z.,
Preparation, kinetic analysis and thermoluminescent dosimetry features of highly sensitive SrF 2 :Dy phosphorRadiation Physics and Chemistry 159 (2019)M. Kashefi Biroon, M. Zahedifar a,b, E. Sadeghi , F. Almasifard
A NEW THERMOLUMINESCENCE GENERAL ORDER GLOWCURVE FIT FUNCTION CONSIDERING THERMAL QUENCHINGEFFECTRadiation Protection Dosimetry (2019),S. Harooni M. Zahedifar, E. Sadeghi , Z. Ahmadian
ساخت دزیمتر لیتیم فلوراید آلاییده با استرانسیم و سریم به روش ذوب و مطالعه خواص ترمولومینسانس آنIJRSMM. Khalifeh Shoushtari E. Sadeghi, M. Zahedifar,
ساخت نانوذرات ZnS:Mn و بررسی توانایی تولید گونه های فعال اکسیژن توسط آن هاپژوهش سیستم های بس ذره ایE. Sadeghi, M. Zahedifar, M. mahmoodian
SYNTHESIS, OPTICAL PROPERTIES AND THERMOLUMINESCENCE DOSIMETRY FEATURES OF MANGANESE DOPED Li 2 B 4 O 7 NANOPARTICLESRadiation Protection Dosimetry (2018),M. Rahimi , M. Zahedifar , E. Sadeghi
Synthesis and dosimetry features of novel sensitive thermoluminescent phosphor of LiF doped with Mg and Dy impuritiesApplied Radiation and Isotopes 136 (2018) 111–117E. Sadeghi, M. Zahedifar, M. Khalifeh Shoushtari
Effect of LaF 3:Ag fluorescent nanoparticles on photodynamic efficiency and cytotoxicity of Protoporphyrin IX photosensitizerPhotod. and Photodyn. Therapy 21 (2018) 306–311F. Tavakkoli M. Zahedifar, E. Sadeghi
Preparation and thermoluminescent dosimetry features of high sensitivity LiF:Mg,Ce phosphorNucl. Inst. and Meth. A 887 (2018) 128–132M.K. Shoushtari, M. Zahedifar, E. Sadeghi
Preparation and thermoluminescent dosimetry features of high sensitivity LiF:Mg,Ce phosphorNucl. Inst. and Meth. A 887 (2018) 128–132M.K. Shoushtari, M. Zahedifar, E. Sadeghi
فراتحلیل مطالعات رابطه‌ی بین سرمایه‌ی فرهنگی و شادیدوماهنامه‌ی علمی تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانیاسداله بابایی فرد-محدثه محرابی زاده - محمد شمسی
بررسی عوامل مؤثر بر سبک زندگی دینی در میان شهروندان شهر همداندوفصلنامه‌ی پژوهشی فرهنگی فرهنگ همداناسداله بابایی فرد
تبیین تاثیر محرک ها بر عملکرد زنجیره تامین در صنعت فرش ماشینی ایرانمدیریت زنجیره تامیناسماعیل مزروعی نصرابادی-عباس شول
بررسی آسیب‌های اقتصادی در استان مرکزی و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن‌هادر کتاب تحلیل مسائل و آسیب‌های اجتماعی مرکزیاسداله بابایی فرد
تأثیر خانواده بر انحرافات نوجوانان در شهر کاشاندوفصلنامه‌ی تخصصی جستارهای اجتماعیاسداله بابایی فرد- شیوا آقابزرگی‌زاده