لیست مقالات در نشریات

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۵٬۲۵۷ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
Investigation of optical and chemical Propertie of poly(3-methylthiophene and Polypyrrole for solar cell fabricationOptikMaryam Namvara, Seyed Mohammad Bagher Ghorashid, Abbas Behjata, Hamid Reza Zarec
The effect of a buffer layer on the performance and optimal encapsulation time of ITO/CuPc/C60/buffer/Cu bilayer cellsSolar EnergyMaterials&SolarCellsS.M.B. Ghorashi , A.Behjat , R.Ajeian
Parameters of ZnS/Metal/ZnS nanostructured systems with different metal layersInternational Journal of Optics and PhotonicsNeghabi, Behjat, Ghorashi
شبیه سازی و ساخت لایه¬های نانوساختار ZnS/Metal/ZnS و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی آن¬هامجله بلورشناسی و کانی شناسی ایرانقریشی، بهجت، نقابی، میرجلیلی
A study of the optical properties and adhesion of zinc sulfide anti-reflection thin film coated on a germanium substrateApplied Surface ScienceS.A.R. Firoozifar , A. Behjata,, E. Kadivarc, S.M.B. Ghorashia, M. Borhani Zarandia
The effect of annealing on structural, electrical and optical properties of nanostructured ZnS/Ag/ZnS filmsThin Solid FilmsM. Neghabi , A. Behjat , S.M.B. Ghorashi, S.M.A. Salehi
Effects of air annealing on the optical, electrical, and structural properties of nanostructured ZnS/Au/ZnS filmsApplied Surface ScienceS.M.B. Ghorashi, A. Behjat∗, M. Neghabi, G. Mirjalili
جایگاه تاریخی و مشخصه‌های فکری حسیدیزم نوین در بستر دیگر جریان‌های عرفانی یهودجایگاه تاریخی و مشخصه‌های فکری حسیدیزم نوین در بستر دیگر جریان‌های عرفانی یهودمطالعات عرفانیحسین حیدری ، احمد عباسی
دیانت و مدرنیت (رویکرد نظریه پردازان اجتماعی در باب رویارویی و دگرگونی دین با مدرنیته نخست و پسین )،مجله قبساتخدیجه کاردوست، حسین حیدری
آموزش الکترونیکی در کشورهای اسلامی: ضرورت ها و فرصت هامجله پژوهش علوم انسانیسید مصطفی شریف- مسعود کیانی
بررسی نقش گرافیک در طراحی و آماده‌سازی کتاب‌های درسیفصلنامه عیار (پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی)مسعود کیانی- حسن رستگارپور- سید مصطفی شریف
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی سیاهه خودتنظیمی نوجوانی در دانش‌آموزان دختر دبیرستانیمجله روان شناسیمسعود کیانی- الهه حجازی- جواد اژه ای- مسعود غلام علی لواسانی
مفهوم گذار به دوره بزرگسالی در میان پیش بزرگسالان ایرانی: چشم‌انداز فرهنگی و اجتماعیدو فصل نامه روان شناسی فرهنگیمسعود کیانی - الهه حجازی
اعتبار، روایی و ساختار عاملی مقیاس حسادت زناشویی در استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی در کارکنان متأهل دانشگاه کاشاندانش و پژوهش در روان شناسی کاربردیمسعود کیانی- آزاده مللی
تعیین نقش تجارب تحصیلی، جنسیت و وضعیت سکونت بر سلامت روان دانشجویان علوم انسانیدوفصلنامه پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاریمسعود کیانی- جواد اژه ای- علی یزدخواستی
تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر روی روابط زوجین: نقش حسادت و نظارت زناشوییمجله اخلاقمسعود کیان- حمید رحیمی سمیرمی- آزاده مللی
ارزیابی فرهنگ کلاسی از دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی کاشانپژوهش در آموزش علوم پزشکیمحمد امینی- حمید رحیمی سمیرمی- مسعود کیانی
Dynamic Monte Carlo simulations of the reaction mechanism of hydrogen production from formic acid on Ni(1 0 0)Applied Surface ScienceMarzieh Rafiee, Hadis Bashiri
حذف زرد آلیزارین از آب به وسیله ی کربن‌فعال تهیه شده از تابش امواج ریزموج برسبوس برنج: مطالعه ی ترمودینامیکی، تعادلی و سینتیکیمجله شیمی کاربردیحدیث بشیری و سمیرا نثاری
Numerical study of the flame stability of premixed methane–air combustion in a combined porous-free flame burner. Proceedings of the Institution of Mechanical EngineersProceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and EnergyHashemi, S. M., & Hashemi, S. A