لیست مقالات در نشریات

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۶٬۶۱۴ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
Characterization and Performance Improvement of Cooperative Wireless Networks with Nonlinear Power Amplifier at RelayIEEE Transactions on Vehicular TechnologyM. Majidi - A. Mohammadi - A. Abdipour - M. Valkama
An investigation on shallow-etched InP-based hybrid nanoplasmonic waveguides for nonlinear applicationsJ COMPUT ELECTRONمجتبی دهقانی فیروزابادی,محمود نیکو فرد,محمد باقر توکلی
Terahertz emission from an array of tunneling-coupled asymmetric two-level systemsOPT COMMUNFarhad Zamani - MirFaez Miri
Kaolin-SO3H nanoparticles: A new efficient and reusable catalyst for synthesis of 2- substituted benzimidazoles at room temperaturejournal of nanostructuresعبد الحمید بامنیری,بی بی فاطمه میرجلیلی,ناهید یغمائیان مهابادی
خواص گرمایی نانونوارهای لبه دندانهای گرافنیپژوهش سیستم های بس ذره ایروح اله فرقدان و...
RKKY interaction in the zigzag-edge silicene-like nanoflakePHYS LETT Aفاطمه مظهری موسوی,روح اله فرقدان
Large Thermospin Effects in Carbon Nanotubes with Vacancy DefectsJ PHYS CHEM Cمجید شیردل هاور,روح اله فرقدان
Electric field induced enhancement of photovoltaic effects in graphene nanoribbonsPhysical Review Bسارا زمانی,روح اله فرقدان
Carbon atomic chains in a spin thermoelectric deviceJ MAGN MAGN MATERفرشته ایلدرابادی,روح اله فرقدان
A Facile and Clean Synthesis of Indenopyrido[2,3-d]Pyrimidines in the Presence of Fe3O4@NCs/Cu(II) as Bio-Based Magnetic Nano- CatalystPOLYCYCL AROMAT COMPنسرین صفاجو,بی بی فاطمه میرجلیلی,عبد الحمید بامنیری
SnCl4/Nano-Sawdust as an Efficient Bio-based Catalyst for the Synthesis of 2-Substituted Benzimidazoles and Benzothiazolesjournal of nanostructuresبی بی فاطمه میرجلیلی,عبد الحمید بامنیری,صدیقه ناظمیان,رضا زارع رشقویه
Design, Synthesis, and Evaluation of Linear and Cyclic Peptide Analogues of Carnosine as Anticancer AgentsInternational Pharmacy Actaمحمدرضا قلی بیکیان,عبد الحمید بامنیری,مریم خسروی,محمدحسن هوشدارتهرانی
Fe3O4@nano-cellulose/Cu(II): a bio-based and magnetically recoverable nano-catalyst for the synthesis of 4H-pyrimido[2,1-b]benzothiazole derivativesRSC ADVنسرین صفاجو,بی بی فاطمه میرجلیلی,عبد الحمید بامنیری
Kaolin-SO3H nanoparticles: A new efficient and reusable catalyst for synthesis of 2- substituted benzimidazoles at room temperaturejournal of nanostructuresعبد الحمید بامنیری,بی بی فاطمه میرجلیلی,ناهید یغمائیان مهابادی
تحلیل محتوایی و ساختاری اشعار سپیده کاشانی»مجله پژوهش¬نامه کاشانفاطمه سادات طاهری
تبارشناسی روسلان و لودمیلا اثر الکساندر پوشکین و مقایسه تطبیقی آن با چهار منظومه غنایی فارسی بر مبنای نظریه ریخت‏شناسی پراپ»،مجله ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسیحسین شیخی، فاطمه سادات طاهری، مریم موسوی
««باورسازی¬ و باورسوزی در غزلیات سنایی و بررسی ارتباط آنها با گرایش¬های عارفانه وی: خوانش ساختارگرا»،تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسیفاطمه سادات طاهری
مقاله «خوانش واسوختی غزلیات سنایی و مقایسه آنها با غزلیات طرز واسوخت»تاریخ ادبیات دانشگاه شهید بهشتیفاطمه سادات طاهری
-«بررسی و تحلیل رسم فقر در متون منثور عرفانی تا قرن هفتم هجری»متن¬شناسی ادبی دانشگاه اصفهانفاطمه سادات طاهری و مریم پاکدل
-«ساختارشکنی دینی در غزلیات سنایی»مطالعات عرفان و فلسفهفاطمه سادات طاهری و المیرا تسلیمی