لیست مقالات در نشریات

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۵٬۴۵۷ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
Improvement of ECAP Process by imposing ultrasonic vibrationsInternational Journal of advanced manufacturing technologyAhmadi, F., Farzin, M., Meratian, M., Forouzan, M
Effect of grain size on ultrasonic softening of pure aluminumJournal of UltrasonicsAhmadi, F., Farzin
Evolution of texture and grain size during equal channel angular extrusion of pure copper and 6012 aluminumJournal of Modern Processes in Manufacturing and ProductionAhmadi, F., Shahsavari, M.,
Experimental and numerical investigation of ultrasonically assisted micro-ring compression testThe International Journal of Advanced Manufacturing TechnologyR Shahrokh, A Ghaei, M Farzin, F Ahmadi
Effect of lead on the crack propagation and the mechanical properties of Brass processed by ECAP at different temperaturesMaterials Science & Engineering AMousavi, E., Ahmadi, F, Cavaliere, P
Investigation of mechanical properties and fracture surfaces of 5086 Al-based alloy processed by equal channel angular pressing in different routesJournal of Advanced Materials and ProcessingMousavi, E., Meratian, M., Ahmadi
Performance Enhancement of Evaporative Water Cooler Equipped with Permanent Magnet Brushless Motor Drive Based on Power Control StrategyIEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics (JESTPE)Abolfazl Halvaei Niasar, Hossein NikKhah
LVRT improvement and transient stability enhancement of power systems based on renewable energy resources using coordination of SSSC and PSSs controllersIET Renewable Power GenerationAmir Movahedi, Abolfazl Halvaei Niasar, G. B. Gharehpetian
صرفه جویی در مصرف انرژی کولرهای آبی با به کارگیری موتورهای آهن ربا دائم بدون جاروبکنشریه انرژی ایرانابوالفضل حلوایی نیاسر، فریبرز عشرت آبادی
Technical and Economic Considerations for using of Permanent Magnet Brushless Motors in Evaporative Water CoolersScientia IranicaAbolfazl Halvaei Niasar, Hossein NikKhah, Fariborz EshratAbadi
Sensorless control of Non-Ideal back-EMF Permanent Magnet Synchronous Motor Based on State Space Control and Sliding Mode ObserverJournal of Innovative Research in Engineering SciencesSamane Sadooghi, Abolfazl Halvaei Niasar
Improved Direct Torque Control of Axial-Flux Hysteresis MotorMajlesi Journal of Telecommunication DevicesSaman Amini, Abolfazl Halvaei Niasar, Keyvan Amini
ارزیابی مقایسه ای کیفیت عناصر برنامه درسی در رشته علوم تربیتی.فصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکیمحمد امینی-حمید رحیمی و حمید رضا خدابخشی
بررسی تطبیقی تفکر انتقادی در دانشگاه کاشان.فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامیمحمد امینی-سید احمد مدنی
ارزیابی فرهنگ کلاسی از دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی کاشان.فصلنامه پژوهش در آموزش علوم پزشکیمحمد امینی-حمید رحیمی و دکتر مسعود کیانی
تحلیل نشانه شناسی نظام آموزش و پرورش ایران.دو فصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلاممحمد امینی-حمید رحیمی
روایت عواطف و احساسات رشد نیافته دانش آموزان مقطع متوسطه، نمادی از برنامه درسی مغفول.فصلنامه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز.محمد امینی-عباس شکاری و زهرا تقوایی یزدلی
طراحی الگوی مطلوب تربیت هنری در دوره ابتدایی.فصلنامه علمی و پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا.محمد امینی- محمود مهر محمدی
ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته های مهندسی از دیدگاه دانشجویان (مطالعه موردی ، دانشگاکاشان).فصلنامه آموزش مهندسی ایرانمحمد امینی-علی یزدخواستی و محمد گنجی
تا ملی برکارکردهای تربیت هنری درنظام آموزشی.فصلنامه جلوه هنر دانشگاه الزهرا.محمد امینی-محمد رضا تمنا یی فر،زینب یزدانی کاشانی