لیست مقالات در نشریات

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۵٬۲۵۹ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
طبقه بندی جمله های شرطی زبان عربی در بازتابی از آیات قرآن کریملسان مبینامیرحسین رسول نیا - مریم آقاجانی
مبارزه و پایداری در شعر بدر شاکر السیاب (با تکیه بر سروده «أنشوده المطر»)ادبیات پایداریامیرحسین رسول نیا - مریم آقاجانی
تحلیل ناپایداری الاستیک و ارتعاش آزاد تیر تیموشنکو ساخته ‌شده از مواد مدرج تابعی با مقطع متغیرمهندسی سازه و ساختمعصومه سلطانی- بهروز عسگریان- وحید جعفری دلیگانی
تحلیل پایداری و ارتعاش آزاد ستون‌های غیرمنشوری با استفاده از ترکیب روش سری‌های توانی و گالرکیننشریه مهندسی عمران امیرکبیرمعصومه سلطانی- بهروز عسگریان
واکاوی رمانتیسم جامعه گرا در اشعار هوشنگ ابتهاج و محمد الفیتوریادبیات تطبیقیامیرحسین رسول نیا - مریم آقاجانی
Fe3O4 magnetic nanoparticles in the layers of montmorillonite as a valuable heterogeneous nanocatalyst for the one‑pot synthesisResearch on Chemical Intermediatesavad Safari 1 · Narges Hosseini Nasab
A Simple and Efficient Method for the Synthesis of -Aminothiazoles Under Mild ConditionsPOLYCYCLIC AROMATIC COMPOUNDS. Abedi-Jazini, J. Safari, Z. Zarnegar, and M. Sadegh
Photodynamic Inactivation of Endopathogenic Microbiota Using Curcumin- mediated Antimicrobial Photodynamic TherapyJournal of Sciences, Islamic Republic of IranSh. Farkhonde Masoule 1 , M. Pourhajibagher 2 , M. Khoobi * 3,4 , J. Safari
Asparagine as a Green Organocatalyst for the Synthesis of 2-AminothiazolesPOLYCYCLIC AROMATIC COMPOUNDSJavad Safari, Zahra Shokrani & Zohre Zarnegar
Ultrasound-promoted an efficient method for the one-pot synthesis of indeno fused pyrido[2,3-d]pyrimidines catalyzed by H3PW12O40 functionalized chitosan@Co3O4 as a novel and green catalystJournal of Organometallic ChemistryJavad Safari a , * , Mona Tavakoli a , Mohammad Ali Ghasemzadeh
Sonochemical synthesis of methyl-4- (hetero)arylmethylene isoxazole-5(4H)-ones using SnII-montmorillonitegreen chemistryMajid Ahmadzadeh, Zohre Zarnegar & Javad Safari
Sulfonated starch nanoparticles: An effective, heterogeneous and biobased catalyst for synthesis of 14-aryl-14-H-dibenzo[a,j]xanthenesjournal of mulecular structureJavad Safari * , Pegah Aftabi, Majid Ahmadzadeh, Masoud Sadeghi, Zohre Zarnegar
Catalytic performance in 4-nitrophenol reduction by Ag nanoparticles stabilized on biodegradable amphiphilic copolymersgreen chemistryJavad Safari, Azade Enayati Najafabadi, Zohre Zarnegar & Shabnam Farkhonde Masoule
Chitosan-SO3H: An Efficient and Biodegradable Catalyst for the Green Syntheses of 1,4-dihydropyridinesCurrent Organic ChemistryJavad Safari * , Zohre Zarnegar, Masoud Sadeghi and Fat emeh Azizi
Magnetic carbon nanotube-supported imidazolium cation-based ionic liquid as a highly stable nanocatalyst for the synthesis of 2-aminothiazolesAppl. Organometal. ChemZohre Zarnegar and Javad Safari
Ultrasound-assisted Method for the Synthesis of 3-Methyl-4-arylmethylene Isoxazole-5(4H)-ones Catalyzed by Imidazole in Aqueous MediaOrg. Chem. Res.J. Safari*, M. Ahmadzadeh and Z. Zarnegar
A Simple and Efficient Method for the Synthesis of 2-Aminothiazoles under Mild ConditionsPOLYCYCLIC AROMATIC COMPOUNDSZ. Abedi-Jazini, J. Safari, Z. Zarnegar & M. Sadeghi
Heterogenization of an imidazolium ionic liquid based on magnetic carbon nanotubes as a novel organocatalyst for the synthesis of 2-aminochromenes via a microwave-assisted multicomponent strategyNJCZohre Zarnegar and Javad Saf
Sonochemical synthesis of 3-methyl-4-arylmethylene isoxazole-5(4H)-ones by amine-modified montmorillonite nanoclaycatalysis communicationavad Safari ⁎ , Majid Ahmadzadeh, Zohre Zarnega
Dendritic macromolecules supported Ag nanoparticles as efficient catalyst for the reduction of 4-nitrophenoljournal of moulecular structureJavad Safari * , Zohre Zarnegar, Masoud Sadeghi, Azadeh Enayati-Najafabadi