لیست مقالات در نشریات

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۵٬۴۵۶ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
مفاهیم تأثیرگزار بر شکل گیری منظر در دوره صفوی و نقش طبیعت در تبیین آنهامجله علمی پژوهشی هنرهای سنتی- اسلامیحمیدرضا جیحانی - مریم رضائی پور
مطالعات باغ اسلامی و شکل باغ ایرانیمجله علمی پژوهشی صفه (ISC)رضا ابوئی - حمیدرضا جیحانی
باغ و قصر بانوی عظمیمجله علمی ترویجی اثرحمیدرضا جیحانی - آتوسا عمرانی
باغ خواجه، به روایت نظامی گنجوی: باغ ایرانی براساس داستانی از مثنوی هفت پیکرمجله علمی ترویجی منظرحمیدرضا جیحانی
ابعاد کالبدی میراث کشاورزی دشت کاشان با نگاهی به کوشک‌ها و بناهای مزارع آران‌ و بیدگلمجله پژوهش‌نامه کاشان- مرکز کاشان‌شناسی دانشگاه کاشانحمیدرضا جیحانی - محمدعلی زاغیان - زاهرا کاکش پور - وحید میرزائی گودرزی
«بهشت ثانی» و «کوچه آراسته از خرمی»، شکل و جایگاه خیابان‌(ها) در جعفرآباد و قزوین صفویمجله علمی پژوهشی مطالعات معماری ایران (ISC)حمیدرضا جیحانی - فاطمه رجبی
روز درختکاری، بازگشت درختان مثمر و چشم‌انداز مرمت طرح کاشت در باغ فینمجله علمی پژوهشی مطالعات معماری ایران (ISC)حمیدرضا جیحانی
مطالعه و تبیین چارچوب و راهبردهای حفاظت از بازار تاریخی نراق و محدوده شهری پیرامونمجله علمی پژوهشی مطالعات معماری ایران (ISC)حمیدرضا جیحانی - علی عمرانی‌پور - فاطمه رجبی
بازار نراق، میراث‌دارِ محیط طبیعى، راه تاریخى و شهر قاجارمجله علمی پژوهشی صفه (ISC)علی عمرانی‌پور - حمیدرضا جیحانی - بابک عالمی - فاطمه رجبی
Multivariate optimization methods for in-situ growth of LDH/ZIF-8 nanocrystals on anodized aluminium substrate as a nanosorbent for stir bar sorptive extraction in biological and food samplesJOURNAL OF INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH FOR MULTIDISCIPLINARYعلی غلامی- فهیمه بهرامی- محمد فرجی
Nano graphene oxide as solid phase extraction adsorbent coupled with dispersive liquid-liquid microextraction to determine ultra-trace quantities of propranololfrom urine samplesIOSR Journal of Pharmacy and Biological Sciences (IOSR-JPBS)علی غلامی- فهیمه بهرامی- محمد فرجی
Synthesis and characterization of barium molybdate nanostructures with the aid of amino acids and investigation of its photocatalytic degradation of methyl orangeJ Mater Sci: Mater Electronعلی غلامی- طاهره نیکخواه- مهناز مداح فر
A new method for determination of cocamidopropyl betaine synthesized from coconut oil through spectral shift of Eriochrome Black TSpectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopyعلی غلامی- مهشید گلستانه- زینب عندلیب
Investigation of photovoltaic properties of silver-doped ZnTiO3 nanoparticlesJ Mater Sci: Mater Electronعلی غلامی- طاهره نیکخواه- مهناز مداح فر
Headspace Solid‑Phase Microextraction GC–MS for Rapid Rice Aroma Analysis Using Optimization ToolsChromatographiaحسین آخوندزاده- علی غلامی- سعید معصوم
Pre-concentration, speciation and determination of As and Sb by optimized experimental design DLLME combined with GF-AASBulgarian Chemical Communicationsعلی غلامی- هوشنگ نوری زاده
Spin-photovoltaic effects induced by the edge magnetism in a graphene nanoribbon junctionJournal of Physics D: Applied Physicsسارا زمانی، روح اله فرقدان
Graphene Nanoribbon Spin-PhotodetectorPhys. Rev. Applied 10, 034059 – Highlighted paper as editors' suggestioسارا زمانی، روح اله فرقدان
Polyrotaxane with π-conjugated porphyrin and polyazomethine systems prepared from a type of porphyrindialdehyde and complex of β-cyclodextrin with 1,4-phenylenediamineChinese Journal of Polymer Science (English Edition)R. Akbarzadeh, H. Dehghani
Investigation of the effect of Sr-doped in ZnSe layers to improve photovoltaic characteristics of ZnSe/CdS/CdSe/ZnSe quantum dot sensitized solar cellsSolar EnergyZ. Asgari Fard, H. Dehghani